Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

UPS-Gajary-zmluva-zmeny

UPS-Gajary-Zmluva-zmeny

 
UPS-Gajary-Zmluva-zmeny

 

Návrh
Zmluva
o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti
v zmylse § 5 Zákona č.  97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

Názov pozemkového spoločenstva : Urbárska a pasienkova spoločnosť -  pozemkové     
  spoločenstvo obce Gajary


Sídlo pozemkového spoločenstva   : Hlavná 359, 900 61 Gajary
/ ďalej len „spoločenstvo“

Preambula

Spoluvlastníci podielov  spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle § 8 odst. 1 zákona č .   97/ 2013 Z.z. o pozemkových  spoločenstvách, (ďalej len zákona) rozumie jedna nehnuteľná vec,  pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak  zákon neustanovuje inak, ktorá je  zapísaná na  listoch vlastníctva :

Urbár – les listy vlastníctva: 6215, 7250, PKV vl. č. 2, vl.č 4420  /rozpis parciel - príloha č. 1/

Lesné pozemky výmera spolu v ha:            235,9196
Orná poda výmera spolu v ha:                        0,0000
Ostatné plochy výmera spolu v ha:                 3,3748
Trvalé trávnaté porasty výmera spolu v ha:        6,3325
Vodné plochy výmera spolu v ha:                       4,5469
Zastavané plochy, nádv. výmera spolu v ha:       0,1464                   

Urbár - les - celková výmera v ha:               250,3202

Pasienok listy vlastníctva: 6293, 7219, 7264, 7265, PKV vl. č. 1 / rozpis parciel-  príloha č.2/

Lesné pozemky výmera spolu v ha:                3,9069
Orná poda výmera spolu v ha:                        4,4676
Ostatné plochy výmera spolu v ha:                 4,8697
Trvalé trávnaté porasty výmera spolu v ha:    118,3553
Vodné plochy výmera spolu v ha:                      0,0739
Pasienok  - celková výmera v ha:                131,6734
Celková výmera pozemkového spoločenstva v ha: 381,9936

vedené pre katastrálne územie  obce  Gajary na Katastrálnom odbore, Okresného úradu Malacky, uvedení v zozname spoluvlastníkov / ktorý je súčasťou zmluvy / sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania  dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmylse  § 3 zákona, t.j. spoločnosť s právnou subjektivitou.

Urbár – les – stav k 31.12.2013
Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti identifikovaných  spoluvlastníkov                                     5027,61
Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  s ktorými nakladá  SPF podľa § 10 odst. 1 a 2                 3186,39
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti  ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 odst. 6   186,00  Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti                                                                                             8400,00

Pasienok – stav k 31.12.2013
Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti identifikovaných  spoluvlastníkov                                     7192,00
Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  s ktorými nakladá  SPF podľa § 10 odst. 1 a 2                       0,00
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti  ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 odst. 6                 0,00
Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti                                                                                             7192,00
 

Čl.I

Založenie , vznik a trvanie  spoločenstva

 

Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve .O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností  nadpolovičnou väčšinou hlasov . O založení spoločenstva  a voľbe členov orgánov sa vyhotoví  notárska zápisnica.
Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra vedenom na Pozemkovom a lesnom odbore, Okresného úradu Malacky.
Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.
Spoločenstvo vydá a schváli stanovy, ktorými sa bude riadiť pri svojej činnosti.
                                  

                                          
Čl. II

Hospodárenie  spoločenstva

Spoločenstvo na účely podnikania na :
1/  spoločnej nehnuteľnosti 
2/  spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach,
     ich  spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim

        a/ vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu  a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu   
            poľnohospodárskych produktov,
    
        b/ hospodári v lesoch a na vodných plochách,

Spoločenstvo vykonáva  činnosti podľa odseku 1  v súlade s osobitnými predpismi   v § 19 odst. 2 zákona Spoločenstvo  môže  vykonávať aj inú  podnikateľskú činnosť podľa  osobitných predpisov  § 19 odst. 3 zákona.
 


Čl. III

Členstvo v spoločenstve , práva a povinnosti členov spoločenstva

1/ Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci  spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov  odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

2/ Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods 1 a 2 zákona , len ak zhromaždenie rozhoduje o:
- schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
- schvaľuje stanovy a ich zmeny,
- rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods. 2,
- rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
- rozhoduje o zrušení spoločenstva,

3/ Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:
    a/ u fyzických osôb – meno, priezvisko , trvalý pobyt  a dátum narodenia
    b/ u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
Zapisuje sa aj  pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve, dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností , vrátane zmien v členstve spoločenstva.

4/  Člen spoločenstva a fond  má právo nahliadnuť do zoznamu  a žiadať a robiť si z neho výpisy

5/ Členovia spoločenstva a fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

6/ Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich  z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.

7/ Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

8/ Spoločenstvo je povinné každoročne  do 31.marca  zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný  k 31.decembru predchádzajúceho roka.

Na práva a povinnosti  členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka ak,  Zákon o pozemkových spoločenstvách  neustanovuje inak.

 

Čl. IV

Orgány spoločenstva

1/ Orgánmi spoločenstva sú :

a/ valné zhromaždenie vlastníkov,
b/ výkonný výbor,
c/ dozorná rada
d/ iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve


2/ Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ až d/ môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva.
Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou  o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

3/ Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod písm. b./  a  c./  je stanovené touto zmluvou na obdobie  5 rokov / najviac 5 rokov/ .

4/ Členovi orgánu spoločenstva pod písm. b./ a c./ možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny schvaľuje valné  zhromaždenie.

                                                                         Čl. V                                                                             

Valné zhromaždenie


1/ Najvyšším orgánom spoločenstva je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výkonný výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výkonný výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výkonný výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia valného zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia, ktorým je úradná tabuľa obce Gajary. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí valného zhromaždenia výkonný výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia valného zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú, riadnu schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia valného zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia valného zhromaždenia.
2/ Výkonný výbor je povinný zvolať zasadnutie valného zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výkonný výbor nezvolá zasadnutie valného zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia požiadali, zasadnutie valného zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného  zástupcu členov spoločenstva Pozemkový a lesný odbor, Okresného úradu. Pozemkový a lesný odbor, Okresného úradu má povinnosti  výboru podľa odseku 1.
3/ Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá Pozemkový a lesný odbor, Okresného úradu. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného Pozemkového a lesného odboru, Okresného úradu , ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.
4/ Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí
a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,
b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
c) voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,
d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,
f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
h) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
i) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

5/ Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.
6/ Valné zhromaždenie rozhoduje podľa ods.4 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond.  Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
7/ Valné zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výkonný výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia valného zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje  odst. 1 tohto článku.
8/ Výkonný výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných  členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4 písm. a) až d), h) a i)
9/ Výkonný výbor je povinný informovať Pozemkový a lesný odbor na Okresnom úrade Malacky  o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.

Čl. VI.

Výkonný výbor


1/ Výkonný výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje  zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú  zverené  zákonom o pozemkových spoločenstvách  iným orgánom spoločenstva.
2/ Výkonný výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo  ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.
3/ Výkonný výbor má najmenej päť členov. Rokovanie výkonného výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výkonný výbor zo svojich  členov, ak nie je v zmluve o spoločenstve alebo v stanovách ustanovené inak.
4/ Výkonný výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné, za výkonný výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výkonný výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výkonného výboru.
5/ Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výkonného výboru zapísaný v registri.
6/ Členovi výkonného výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny  schvaľuje valné zhromaždenie.
7/ Výkonný výbor predkladá valnému zhromaždeniu spolu s ročnou učtovnou uzávierkou  aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrada straty .

Čl. VII.
Dozorná rada


1/ Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti valnému zhromaždeniu.
2/  Dozorná rada má najmenej troch členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí  sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
3/  Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.
4/ Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny schvaľuje valné zhromaždenie.
5/ Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výkonného výboru podľa článku V.  ods. 1. tejto zmluvy.


Čl. VIII.
Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti


1/ Členmi  spoločenstva podľa sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách , len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.
2/ Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu  spoločnej nehnuteľnosti nesmie  vzniknúť spoluvlastnícky podiel  na spoločnej nehnuteľnosti , ktorému zodpovedá výmera  menšia ako 2000 m2
3/ Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
4/ Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený  podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
5/ Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.
6/ Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve,/ § 140 Občianskeho zákonníka/  ) ak nejde o prevod podľa § 11 ods.2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatný vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe.
7/ Prevod  vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
8/ Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k  podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.
9/ Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods.5 písm. a./ zákona NR SR č. 165/1995 Z.z  v znení neskorších predpisov /
10/ Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z  predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá./ § 18 ods.5 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. ) Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.
11/ Odseky 10 a 11 sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 10 a 11 tohto článku.
12/ Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.
13/ Na práva  a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú  ustanovenia Občianskeho zákonníka  § 8 ods. 1, §9 ods.1 až 3 a 7 až 10, §10 ods.4 a § 15 ods.2 až 4 zákona o pozemkových spoločenstvách neustanovujú inak.

Čl. IX.
                                             

Fond.


1/ Fond  spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti  vo vlastníctve štátu,
2/ Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti
    a)  nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo  nie je evidované v katastri           
     nehnuteľností
     b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané
   - Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa  čl. V. ods. 4 písm. a), b), d) h) a i) tejto zmluvy.
   - Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1.  predkupné právo. Ak žiaden  z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti  neprejaví v určenej lehote  záujem o kúpu  podielov spoločnej nehnuteľnosti , fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok .
   - Fond v konaní pred súdom , alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti  podľa odsekov 1 a 2  vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

Čl. X.
Zrušenie a zánik spoločenstva

Spoločenstvo sa zrušuje
1/ nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných  
nehnuteľností jedným vlastníkom,
2/ dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
3/ zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania  pre  nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení   konečného rozvrhu výťažku,
4/   rozhodnutím valného zhromaždenia.
Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii  spoločnosti podľa
§§ 70 až 75a  Obchodného zákonníka.
Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.

 


Čl. XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením spoločenstva .

2/ Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách  a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Zmluva schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva  s názvom Urbárska a pasienková spoločnosť – pozemkové spoločenstvo obce Gajary  pomerom hlasov: Urbár – les, vl. č. 2 z celkových 8400 podielov  ________      t.j. _______% všetkých hlasov
Pasienok -  vl. č. 1  z celkových 7192 podielov  ________      t.j. _______% všetkých hlasov

dňa 08.02.2014.

Táto zmluva má  8 strán.

Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy je:
-  rozpis parciel podľa listov vlastníctva 6215, 7250 /PKV  vl. č. 2 a vl. č.4420/, časť urbár – les - príloha č. 1
-  rozpis parciel podľa listov vlastníctva 6293,7219, 7264, 7265  /PKV  vl. č.1/, časť pasienok  -  príloha č. 2
-  zoznam členov spoločenstva, v PKV  vl. č. 2, časť urbár - les - príloha č. 3
-  zoznam členov spoločenstva, v PKV  vl. č. 1, časť pasienok -   príloha č. 4
-  prezenčná listina členov spoločenstva z valného zhromaždenia


V Gajaroch  dňa 08.02.2014


Za výbor spoločenstva:

Predseda spoločentva : _____________ _________________

Podpredseda spoločenstva :___________________________                                                                                                      


Za dozornú radu spoločenstva:

Predseda dozornej rady spoločenstva:_____
 


 

dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

webygroup

Úvodná stránka