Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zberný dvor

Nakladanie s odpadmi,

Obec zabezpečuje likvidáciu komunálnych odpadov prostredníctvom zmluvy s firmou TEKOS  spol. s r.o.,Malacky, ktorá sa zároveň stará o využitie vytriedených druhotných surovín a likvidáciu zvyšného netriedeného odpadu uložením na skládku odpadov.


Do likvidácie odpadu sú zapojení všetci občania obce Gajary. Platí to pre fyzické osoby aj pre firmy a podniky.


Každá domácnosť v rodinnom dome má nárok na smetnú nádobu /120l alebo 240l/ na netriedený odpad. Obyvatelia bytových domov majú k dispozícii na každú domácnosť smetnú nádobu /120l alebo 240l/ na netriedený odpad. Papier, sklo a plasty od obyvateľov rodinných domov aj bytoviek sa zbiera prostredníctvom plastových nádob na to určených, na ktoré  má každá domácnosť nárok.


Vývoz odpadu sa robí podľa harmonogramu – vývoz TKO a separovaného odpadu; obyvatelia rodinných domov a bytových domov dostávajú harmonogram do domácnosti, harmonogram  je zverejnený na Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.  a prostredníctvom miestneho rozhlasu  sú občania informovaní o vývoze nádob.


Obec zabezpečuje pre svojich občanov zber objemného odpadu (t. j. takého, ktorý preťaží smetnú nádobu alebo sa do nej nevojde, napr. drobný stavebný odpad, nábytok, koberce, okná, ...). Zber sa robí do kontajnerov umiestnených na jednom mieste /  zberný dvor ul. Levárska /.

Obec  zabezpečuje zber  bio odpadu / tráva, lístie, burina, konáre/....). Zber sa robí do kontajnerov umiestnených na jednom mieste /  zberný dvor ul. Levárska /. Zber  Bio odpadu je zdarma.


Zberný dvor je otvorený:

Pondelok :             od  9:00 hod. do 13:00 hod.  

Streda :                  od 9:00 hod. do 16:00 hod.              

Sobota :                 od 9:00 hod. do 15: 00 hod.  

 

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad je spoplatnený:

Poplatok za  miešaný  odpad uložený do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené na zbernom dvore sa platí nasledovný poplatok:

                                                           1,00 euro   za jednu káričku, alebo 3x mech

                                                           6,50 euro   za jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo

                                                         66,50 eur     za jeden  traktorový príves

 

Poplatok za stavebný   odpad bez obsahu škodlivín uložený do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené na zbernom  dvore sa platí nasledovný poplatok:   0,015 euro/1kg.

 

Zber elektronického a elektrotechnického odpadu

Obec zabezpečuje pre svojich občanov zber elektronického a elektrotechnického odpadu /ul. Levárska -  zberný dvor/,ktorý je zdarma.  Medzi elektronický a elektrotechnický odpad patria zariadenia z vyradenej počítačovej techniky, telekomunikačnej a kancelárskej techniky, domácej bielej elektroniky /pračky, mikrovlnné rúry, chladničky, mrazničky a iné/, čiernej elektroniky / TV prijímače, video, audio a pod./ odpad z elektronickej a elektrotechnickej výroby, odpad z opravárenskej činnosti a pod.   Zároveň upozorňujeme občanov, že elektronický a elektrotechnický odpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
Napriek tomu, že všetci sú zapojení do systému zberu odpadov, nachádzajú sa v obci alebo aj mimo obce / v lesoch, popri cestách  .../ nelegálne skládky odpadov. Obec likviduje tieto skládky pomocou svojich zamestnancov, alebo musí vynaložiť veľké finančné prostriedky na ich likvidáciu.

Zber  opotrebovaného kuchynského oleja

Obec zabezpečuje pre svojich občanov zber opotrebovaného kuchynského oleja , ktorý následne odovzdávame ekologicky zameranej spoločnosti LADISCO s.r.o. so sídlom v obci Považany, ktorá sa zaoberá recykláciou za účelom výroby ekopaliva a bionafty.  Pomáhajú tak  ochraňovať  životné  prostredie, pretože ekopalivo  neprodukuje škodlivé plyny. Vy a Vaše deti sa môžete aktívne zapojiť do zberu opotrebovaného oleja, tuku, či masti. Postup zberu je jednoduchý:

    1.  na obecnom úrade si vyzdvihnite zdarma lievik, ktorý naskrutkujte na čistú  PET fľašu  

30.9.I.jpg30.9. II.jpg30.9. III.jpg

                                   

    2.  opotrebovaný kuchynský olej , masť, tuk ( NIE MOTOROVÝ OLEJ!!! ) nalejte do PET fľaše

    3.  naplnenú  PET  fľašu  pevne  uzatvorte   vložte  do  zberného kontajnera, ktorý je  umiestnený na  

         zbernom dvore -  olej sa odovzdáva zdarma.

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka