Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Platné VZN

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce GAJARY

Účinnosť: 14.7.2007

 
Predkladá : Ing. Peter Tydlitát, starosta obce
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Gajary
č. 3/2006
o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gajary

     Obecné zastupiteľstvo obce Gajary sa podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  svojim uznesením č. VI-A./8 zo dňa 29.6.2007 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Gajary o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Gajary (ďalej len "prevádzkový poriadok pohrebiska") upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Gajary (ďalej len obec). Prevádzkový poriadok pohrebiska je vydávaný so súhlasom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
(2) Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska (ďalej len "prevádzkovateľ"), na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.

§ 2
Zriadenie pohrebiska a rozsah poskytovaných služieb
(1) Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie  na pohrebisku v inej obci.
(2) Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska. Zmena prevádzkovateľa pohrebiska nesmie ovplyvniť prevádzku pohrebiska.
(3) Ak má pohrebisko vybudovaný dom smútku, musí mať tento chladiace zariadenie na uloženie ľudských pozostatkov.
(4) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie.
(5) Ochranné pásmo pohrebiska je 50 metrov. V prípade už jestvujúceho pohrebiska ochranné pásmo rešpektovať len pri jeho rozšírení. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy. Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku.
(6) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.

§ 3
Prevádzkovateľa pohrebiska a jeho základné povinnosti
(1) Prevádzkovateľom pohrebiska je:
                             Obec Gajary,
                             Hlavná ul. 67, Gajary
                       
 (3) Prevádzkovateľ je povinný:
      a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené:
- listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
- pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ostatkov,
- ak ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, vyžaduje sa súhlas orgánu činného v trestnom konaní.
 b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
c) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska
d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f) písomne informovať nájomcu o:
- skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené,
- dátume ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa. Súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel vyžiadať posudok Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.
h) ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie obci.
(4) Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
      a)starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na pohrebisku, vrátane jej pravidelnej
      údržby,
      b)vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na pohrebisku,
      c)spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ako sú domy
      smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska,
      d)starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,
      e)starať sa o oplotenie pohrebiska,
      f)zabezpečovať poriadok a čistotu na pohrebisku,
      g)vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohre-
      biska,
      h)zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky (ďalej len "hrobové miesta") na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,
      i)vykonávať po zasypaní hrobovej jamy zemou navŕšenie hrobu a jeho úpravu po zasypaní hrobovej jamy zemou,
      j)osádzať urnové miesta,
      k)ukladať urny so spopolnenými telesnými pozostatkami zomretého v urnách do hrobových miest,
      l)značiť hrobové miesta
(5) Uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami do hrobovej jamy môžu vykonať i iné osoby, napr. požiarnici, poľovníci, vojaci a pod., na základe požiadavky oprávnenej osoby pod dozorom prevádzkovateľa.
§ 4
Nájomca hrobového miesta
(1) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
(2)  Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
(3) Nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
(4) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
(5) Nájomca hrobového miesta nemá nárok na výber prepožičaného miesta, ale prideleného prenajímateľom.
 
§ 5
Ukladanie ľudských a spopolnených pozostatkov
(1) Rakva s ľudskými pozostatkami  sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.
(2) Hĺbka hrobu na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami  je 160 cm.
Ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s ľudskými pozostatkami do toho
istého hrobového miesta, musí byť hĺbka hrobu 200 cm. Pre osoby mladšie ako 10 rokov musí byť hĺbka hrobu najmenej 120 cm.
(3) Do toho istého hrobu možno pred uplynutím tlecej doby (najmenej 10 rokov) uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami, len ak ich možno umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva nad rakvou bude najmenej 100 cm.
(4) Rakvu s ľudskými pozostatkami možno uložiť aj do hrobky vybudovanej na tento účel. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená proti úniku zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
(5) Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových miest, prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
(6) Rakvu a ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu hrobového miesta.
 
§ 6
Prenájom hrobového miesta
(1) Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Ak to pomery na pohrebisku umožňujú, prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto ešte na ďalšiu dobu.
(2) O uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto prevádzkovateľ vydá nájomcovi rovnopis nájomnej zmluvy.
(3) Prevádzkovateľ pohrebiska nepredĺži právo na prenajaté hrobové miesto, ak nájomca toto neudržiava v dobrom stave alebo ak nie sú splnené podmienky podľa tohto prevádzkového poriadku pohrebiska.
(4) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
- závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
- sa pohrebisko zruší,
- nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta
(5) Prevádzkovateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď  doručiť najmenej 3 mesiace predo dňom, keď sa hrobové miesto zruší alebo keď uplynie lehota na ktorú je nájomné zaplatené.
(6) Po zaplatení za prepožičanie hrobového miesta nájomca môže s písomným súhlasom prevádzkovateľa upraviť povrch hrobového miesta spôsobom na pohrebisku obvyklým. Prevádzkovateľ vydá na tento účel nájomcovi:
      a)súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie náhrobného pomníka,
      b)súhlas na postavenie, rekonštrukciu alebo doplnenie záhlavného pomníka,
      c)súhlas na postavenie alebo rekonštrukciu hrobky,
      d)súhlas na osadenie, rekonštrukciu alebo doplnenie epitafnej dosky.
(7) Nájomca môže zriadiť alebo zrekonštruovať s písomným súhlasom prevádzkovateľa náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku vrátane ich príslušenstva, na vlastné náklady.
(8) Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným náhrobným alebo záhlavným pomníkom alebo epitafnou doskou, je ich vlastník povinný tento pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom pohrebiska.
(9) Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca vybudoval na vlastné náklady.
(10) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na pohrebisko situačný plán
hrobov, ich evidenciu a prehľad voľných hrobových miest.
(11) Predplatenie nového hrobu žijúcim je neprípustné. Miesto na nové hroby sa prepožičiava podľa poradia pohrebov.
 
§ 7
Exhumácia
(1) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť
a) orgánov činných v trestnom konaní
b) obstarávateľa pohrebu alebo
c) blízkej osoby ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
(2) Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
- posudok Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom budúceho pohrebiska,
    (3) Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o exhumáciu požiadal.

§ 8
Výkop, rozmery a úprava hrobového miesta
(1) Výkop hrobu na uloženie telesných pozostatkov zomretého v rakve sa vykonáva o týchto rozmeroch
      a)dĺžka hrobu   210 cm,  
      b)šírka hrobu     80 cm,
      c)hĺbka hrobu 160 cm na uloženie telesných pozostatkov jedného zomretého v rakve,
      d)hĺbka hrobu 200 cm, ak majú byť v hrobe uložené v rakve ľudské pozostatky ďalšieho zomretého.
(2) Ak má rakva nadmernú veľkosť, vykope sa miesto na hrob s prihliadnutím na túto veľkosť.
(3) Vonkajšie rozmery
      a)hrobové miesta na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami v
      rakve, sú pri detskom hrobe 90x130 cm, pri jednohrobe 120x240 cm, pri  dvojhrobe 210x240 cm
      b)rozmery urnového miesta na uloženie urny so spopolnenými telesnými
      pozostatkami zomretého sú 100x100 cm.
(4) Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 50 cm.
(5) Pri výkope hrobu na existujúcom hrobovom mieste sú zamestnanci
prevádzkovateľa vykonávajúci výkop povinní s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou. Všetky kostrové ostatky sa musia pozbierať a uložiť v
prostriedku na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú potom zasypú zeminou.
(6) Úpravu hrobového miesta vykoná nájomca na vlastné náklady tak, aby
nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska.
(7) Po skončení prác na úprave hrobového miesta je nájomca povinný
vykonať alebo zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho
zvyšný materiál. Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnerov na pohrebisku, ale je povinná zabezpečiť ich odvoz z pohrebiska.

§ 9
Označovanie hrobov
(1) Základné označenie hrobu po uložení rakvy s ľudskými pozostatkami, je drevený kríž, ktorý sa osadí do zeme v záhlaví hrobového miesta bezprostredne po pochovaní. Na kríži musí byť uvedené
      a)meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené,
      b)dátum narodenia,
      c)dátum úmrtia.
(2) Na želanie oprávnenej osoby možno značenie podľa odseku 1 vykonať i drevenou tvarovanou doskou.
 
§ 10
Práce na pohrebisku
(1) Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.
(2) Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len podľa písomne určených podmienok prevádzkovateľa.
(3) Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú
poskytovatelia služieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo
si tieto stavby vykonáva nájomca sám.
(4) Vykonávateľ kamenných prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi
písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.
(5) Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady.
(6) Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí oprávnená osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu.
(7) Na osadenie nového pomníka je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa.
(8) Urnu so spopolnenými telesnými pozostatkami môžu do hrobových miest uložiť s vedomím prevádzkovateľa na pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci
prevádzkovateľa.
(9) Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vysádzať na
pohrebisku stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy.
 
§ 11
Zrušenie pohrebiska
(1) Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
(2) Pohrebisko pred uplynutím tlecej doby zrušiť len z týchto dôvodov:
a, ak by ďalšie pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody. Pochovávanie zakáže príslušný orgán štátnej správy.
b,  dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu  štátnej správy.
 (3) Po zániku užívacieho práva na hrobové miesto prevádzkovateľ:
      a)zabezpečí obrázkovú dokumentáciu miesta a napíše záznam o stave
      príslušenstva tohto miesta. Túto dokumentáciu prevádzkovateľ je povinný
      uchovávať po dobu existencie pohrebiska,
      b)odstrániť pomník, epitafnú dosku, vrátane ich príslušenstva a uloží ich
      v depozite na náklad nájomcu. Ak nájomca, do lehoty stanovenej v nájomnej zmluve, si neprevezme pomník, epitafnú dosku a ich príslušenstvo, odovzdá ich prevádzkovateľ pohrebiska obci.
      c)opustené, historicky cenné pomníky prevádzkovateľ je povinný umiestniť
      na vyhradenom mieste na pohrebisku.
 
§ 12
Zákaz pochovávania
(1) Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
(2) Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu, možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom súhlasí.
(3) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať obec.
 
§ 13
Prevod nájomného práva k hrobovému miestu
(1) Prevod nájomného práva k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené, môže vykonať nájomca v prospech inej osoby iba formou písomnej dohody po jej podpísaní pred notárom alebo matrikárom. Jedno vyhotovenie tejto dohody predloží nájomca prevádzkovateľovi na založenie do evidencie.
(2) Na základe dohody podľa odseku 1 vydá prevádzkovateľ novému nájomcovi potvrdenie o prenájme hrobového miesta na zaplatenú dobu nájmu.
 
§ 14
Príslušenstvo hrobového miesta
(1) Náhrobné pomníky, záhlavné pomníky, epitafné dosky a príslušenstvo týchto pomníkov a epitafných dosiek, sú majetkom nájomcu alebo vlastníka, ktorí ich vybudovali na vlastné náklady.
(2) Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca podľa
odseku 1 povinný odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo v stanovenom termíne  od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.
(3) Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na
pohrebisku, je prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka príslušenstva na vykonanie nápravy.
 
§ 15
Evidencia pohrebiska
(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na
pohrebisku, ktorá obsahuje:
      a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
      b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia,
      c) rodné číslo,
      d)dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
      e) záznam o nebezpečnej chorobe ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou,
      f) meno, priezvisko a adresa miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
      g) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu
      h) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.
(2)Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
- zrušení pohrebiska,
- skutočnosti, či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce alebo vojnový hrob.
(3) Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva
prevádzkovateľ.
(4) Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu (hrobové knihy) do archívu obce
 

§ 16
Vstup na pohrebisko
(1) Objekt cintorína a dom smútku bude uzamknutý. Otváracia doba v zimnom období, t.j. november – marec bude od 8.00 hod., v letnom období, t.j. apríl – október bude od 7.00 hod. – 21.00 hod. Počas sviatkov – ako veľkonočné sviatky, vianočné sviatky, Sviatok všetkých svätých, hody a všetky štátom uznávané sviatky bude otvorené nepretržite. 
(2) Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na cintoríne, v čase
vykonávania exhumácie alebo slávnostného kladenia vencov.
(3) Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
(4) Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok, osobám na bicykli a pod..
(5) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách a to:
      a)na dopravu rakvy a ľudskými pozostatkami  do domu smútku na
      vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,
      b)na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,
      obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,
      c)na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
      f)na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
(6) V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú
vodiči motorových vozidiel povinný pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť
prevádzkovateľovi kontrolu úložných priestorov motorových vozidiel.
(7) Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú prevádzkový poriadok pohrebiska.
(8) Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.
(9) Každý vjazd s motorovým vozidlom prevádzkovateľ eviduje a zároveň
kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením.
(10) Okrem uvedených povinností, je každý povinný správať sa na pohrebisku
ďalšími pokynmi prevádzkovateľa.
 
§ 17
Správanie sa na pohrebisku
(1) Zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní najmä:
      a)zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb, v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
      b) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
      c)dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi,
      d)vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi,
      e)byť slušne a čisto upravení a služby vykonávať iba v odevoch na to
      určených.
(2) Zamestnanci prevádzkovateľa majú zakázané:
      a)poskytovať služby a vykonávať práce za úplatu, ktoré neboli
      prevádzkovateľovi zaplatené,
      b)požadovať akúkoľvek odmenu za práce, ktoré majú vykonávať v rámci svojho pracovného zaradenia.
(3) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky,
zariadenia, objekty a zeleň.
(4) Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi
prevádzkovateľa.
(5) Prevádzkovateľ je oprávnený odstraňovať z hrobových miest zvädnuté kytice a vence alebo iné ozdoby, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska a uskladňovať ich pred vyvezením na miesta na to určených.
(6) Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a smeťový odpad.
(7) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
(8) V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a
sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
(9) Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.
 
§ 18
         Dĺžka tlecej doby
(1) Dĺžka tlecej doby na pohrebisku je 10 rokov.
 
§ 19
Spôsob nakladania s odpadmi
(1) Na pohrebisku sú umiestnené  kontajnery ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
(2) Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať:
- zvyšky kvetinovej výzdoby,
- napadané lístie a odstránenú trávu,
- nádoby od sviečok,
- poškodené ozdobné predmety.
(3) Náklad na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska
 
§ 20
Cenník služieb
(1) Za zapožičanie hrobového miesta na cintoríne a na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s udržiavaním cintorína, sa stanovuje poplatok na dobu 10 rokov nasledovne:
       - detský hrob o rozmeroch   90 cm x 130 cm -   80.- Sk
       - jednohrob o rozmeroch        do 150 cm x 240cm    - 240.- Sk
       - dvojhrob   o rozmeroch  210 cm x 240 cm   - 480.- Sk
       - trojhrob    o rozmeroch  300 cm x 240 cm   - 720.- Sk
(2) Poplatky za prenájom domu smútku a služby s tým spojené sa stanovujú nasledovne:
a./ prenájom domu smútku a obradnej siene   60.- Sk 
b./ prenájom chladiaceho zariadenia /el.energia za 1 hod.   6.- Sk
c./ prenájom prevážacieho voza v DS    30.- Sk
d./ organizovanie pietneho aktu     42.- Sk
e./ aranžovanie kvetov, vencov a kytíc    29.- Sk
f./ prenájom katafalku      70.- Sk
g./ prenájom reprodukovanej hudby v dome smútku  80.- Sk
h./ upratovanie v dome smútku po pohrebe   75.- Sk
ch./príprava písomných dokladov     10.- Sk
(3) Pri prepožičaní miesta sa stanovuje jednorázový poplatok za stavebne pripravený dvojhrob vo výške – 2.500.- Sk
 
§21
Sankcie
(1) Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska fyzickými osobami je priestupkom podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(2) Za porušenie povinností tohto prevádzkového poriadku pohrebiska právnickou osobou, možno uložiť pokutu do 200 000.- Sk podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 
§ 22
Priestupky
(1)Priestupku sa dopustí ten, kto
g) bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie,
h) porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami vyplývajúci z § 3 ods. 3 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve,
i) zaobchádza s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa pohrebnej služby, prevádzkovateľa krematória alebo prevádzkovateľa pohrebiska.
(2)Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 20.000.-Sk Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia.
(3)Priestupky podľa zákona o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
(4)Pokuty sú príjmom štátu.
 
§ 23
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2002 o poriadku na cintoríne.
   
§ 24
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom   14. júla 2007.
                                                                   

        Ing. Peter Tydlitát
             starosta obce

 
ÚvodÚvodná stránka