Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

TJ SOKOL

Telovýchovná jednota SOKOL Gajary

Logo tj sokol gajary                                     Logo Sokolská únia Slovenska

Telocvičná jednota Sokol Gajary bola založená v roku 1919 v roku 2019 oslávi svoje 100. výročie založenia .V Gajaroch to bola najpočetnejšia športová organizácia, ktorá združovala 420 členov do roku 1938. V účastnosti TJ má138 členov a je členom Sokolskej únie Slovenska, ktorá je začlenená do Svetového zväzu Sokolov ktorého TJ sú rozmiestnené po mnohých krajinách Európy, Ameriky, Ázie, Austrálie. Naši členovia gymnasti sa zúčastňujú na zletoch Sokola, stretnutiach karavanistov, vodákov na splavoch, florbalisti v súťažiach organizovaných Slovenským zväzom florbalu.

Činnosť TJ Sokol Gajary bola obnovená po nutnej prestávke od roku 1950 20. storočia až v roku 1990 a to vydaním pôvodného majetku TJ Sokola Gajary opäť členom sokolskej telovýchovy.

 

Rada TJ Sokol Gajary a členovia revíznej komisie rok 2016 - 2020

 

Štatutári TJ Sokol Gajary

Németh Alojz - starosta Sokola

1. Ing. Fajkoš Marek  - zás.starostu Sokola, ekonóm

2. Ing. Németh Róbert  - náčelník pre športy

 

Členovia rady

1. Mgr. Mikulička Michal - vedúci karavan klubu

2. Morávek Michal - hospodár

3. Vaniš Stanislav - vedúci klubu všestrannosti

4. Mgr. Kalná Ivana - vedúca gymnastického klubu

 

Revízna kontrolná komisia

1. Ing. Rybecký Martin - predseda RKK

2. Ing. Sláma Juraj - člen komisie

3. Mgr. Juríková Ľuba - členka komisie

 

Čo je to SOKOL?

Sokol je národné vlastenecké hnutie pre udržiavanie a zveľaďovanie zdravia, telesnej zdatnosti a vôľovomorálnych hodnôt. Pridržiava sa týchto zásad: 

1. Vlastenectvo 

je vyjadrením vzájomného vzťahu uvedomelých občanov národa k takej činnosti, ktorá pomáha celému národu v jeho spoločných snahách. Opiera sa o každého člena vedomého si spolupatričnosti k vlastnému národnému spoločenstvu. Čím bude každý jednotlivec uvedomelejší, zdatnejší a silnejší, tým zocelenejší bude celý národ. Vlastenectvo je ušľachtilé priznanie sa ku svojim bez toho, aby sa činnosť v záujme vlastného národa nepriaznivo prejavovala voči iným. Tolerancia humanita a demokratický vzťah má sa u vlastenca prenášať na všetkých ľudí, nech sú príslušníkmi ktorejkoľvek inej národnosti. Vlastenectvo neznamená uzavretosť voči komukoľvek inému, naopak, vyžaduje si humanistické včlenenie sa do všetkého, čo je v našom okolí a prostredí dobré. Vyžaduje si úzku spoluprácu a vzájomné obohacovanie o nové a pokrokové. 

2. Bratstvo 

Vyjadruje snahu po najbližšom vzťahu ku všetkým príslušníkom Sokola. Má sa ním prejaviť láska a spojitosť v najkrajšom zmysle slova. Členovia Sokola sa oslovujú bratmi a vzájomne si tykajú. Podobne ženy sa oslovujú ako sestry a tiež si tykajú. Ale muži a ženy, aj keď sa oslovujú bratmi a sestrami, si ako príslušníci Sokola netykajú. Bratský a sesterský vzťah sa prejavuje vo vzájomnej pomoci, podpore, v chápaní spoločných vecí tak, ako sa chápu v rodinnom vzťahu. Všetky spoločné podujatia nesú sa v znamení tohto úzkeho, demokratického a humanitného napojenia. Bratský vzťah a oslovenie opierajú sa histricky o tradície z obdobia spoločných snáh vyjadrených v Memorande slovenského národa a založenia Matice slovenskej, kde sa vzájomne oslovovali bratmi. Táto tradícia má pevné korene. Preniesla sa aj do bojových skupín v našich légiach a udomácnila sa ja v skupinách, najmä dobrovoľníckych, počas Slovenského národného povstania. 

3. Mravnosť  

Typickým znakom každého člena širokej sokolskej rodiny je mravnosť. Všetky atribúty v predstave človeka ušľachtilého a mravného charakterizujú každého príslušníka Sokola. Od najmladších rokov je každý vychovávaný ku všetkým znakom mravného a charakterného človeka. Preto sa vždy a za každých okolností všetky činy musia podriaďovať etickým zásadám. Pravdivosť, čestnosť, pevná vôľa, priamosť sa musia vždy a za každých okolností hodnotiť ako základ pre všetku činnosť sokolských príslušníkov. 

4. Pokrokovosť 

Sokol je organizácia, ktorá je založená na princípe napredovania. Nezaostať vo vývine ani na okamih. Ak sa čo len nakrátko zastane, to je proti sokolským zásadám. Vždy treba ísť cestou pokroku, vždy vpred. Podobne ako to hlásal Ľudovít Štúr. Za novým, zlepšeným, pokrokovým. Každé ustrnutie je chybné. Len snaha o nové, lepšie dokonalejšie je znakom sokolskej činnosti. 

Ciele sokolovania sú vyjadrené už v základnom určení sokolskej organizácie. Vrcholnou snahou je vypestovať ľudí zdravých, zdatných, čestných a činných. Grécka kalokagathia, čiže harmonická vyrovnanosť telesnej a duševnej vyspelosti je vrcholným cieľom. Sokol má byť človek na výške telesnej i duševnej. Človek vyrovnaný, po každej stránke pekný a ušľachtilý. Všestrannosť je požiadavka zo stránky duševnej aj telesnej. Sloboda je podmienkou všetkej sokolskej činnosti; sloboda pohybu, konania, sloboda prejavu, zmýšľania, sloboda rozhodovania, sloboda pre všetkých, najmä pre národ ako celok. Len v slobode je zaručená plná sokolská činnosť. V čase uhorskej neslobody bola akákoľvek činnosť sokola zakázaná. Aj v posledných desaťročiach bolo tomu tak. Za Slovenského štátu aj za komunistického útlaku. Ale keď sa národ oslobodil (v roku 1918, 1945, 1968, 1990) činnosť Sokol a ožíva a sa vzmáha. 

Prostriedky, ktorými sa dosahujú stanovené ciele sú v Sokole viazané na pravidelné cvičenia, vždy spojené s výchovnými cieľmi. Pomocou telesných cvičení sa dá vypestovať človek všestranne zdatný, pevný, ktorý zdolá všetky prekážky. Dokáže prekonať všetky úskalia pri akejkoľvek činnosti. Vydrží námahu aj únavu preto, že je na ňu v cvičeniach pripravovaný. Pevne ide za stanovenými cieľmi, lebo má častým cvičením vypestovanou vôľou, ktorá mu pomôže vytrvať v snažení, aby ich dosiahol. V pravidelnom, zámerne vedenom cvičení naučí sa poznávať dobré výsledky tejto činnosti. Pozoruje ich sám na sebe. Toto konkrétne poznávanie a uvedomovanie si celého procesu výcviku a výchovy stáva sa podkladom a vierou vo všetkom, čím sa sám pričiňuje o dosahovanie výsledkov. Tu je jadro názvu od ušľachtilého vtáka, ktorý od najstarších čias bol symbolom výcviku, snaženia, dômyselnosti, mimoriadnej obratnosti a udatnosti, ale aj disciplíny. V slovenských bájach, spevoch a oslavách bol sokol symbolom, často až vysnívaným snom. 
Pre ucelenie globálneho pohľadu na Sokol uvádzame výrok prvého starostu Sokola na Slovensku MUDr. Vavra Šrobára: 
„Celý program Sokola by bol pristrihnutý na naše pomery. Svojím bratstvom, svojím demokratizmom, svojou mravnou a osvetovou činnosťou, svojím horúcim vlasteneckým cítením, pestovaním krásneho tela a ducha, ušľachtilou snahou vypestovať povahy klasickej dokonalosti, hrdinov a bojovníkov za vlasť, to všetko je živou, pálčivou požiadavkou dneška a ďalšej budúcnosti." 

 


 
ÚvodÚvodná stránka