Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Ohlásenie drobnej stavby

Podľa § 57 ods. 2 stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa ods. 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Prílohy:

 1. Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich – 2x
 2. Kópia katastrálnej mapy - 1x
 3. Výpis z listu vlastníctva  – 1x
 4. Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, najmä ak pre realizáciu drobnej stavby je nutné použiť susednú nehnuteľnosť – 1x
 5. Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi – 1 x
 6. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ktorá bude zabezpečovať vedenie stavby, ak žiadateľ bude realizovať drobnú stavbu svojpomocne
 7. Uhradiť správny poplatok vo výške  10 eur

 

Žiadost o stavebné povolenie

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavebník pripojí:
 

 1. Doklady, ktorými stavebník preukáže vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám, na ktorých sa stavba uskutoční, ak o stavebné povolenie žiada nájomca, pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú dohodu s vlastníkom pozemku alebo stavby predloží aj právnická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať ak žiada o povolenie dočasnej stavby.
 2. Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach. PD stavby musí byť vyhotovená oprávnenou osobou, v prípade žiadosti o stavebné povolenie podľa § 45 ods. 6 písm.a) stavebného zákona ( projekt jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb ) postačí dokumentácia vypracovaná kvalifikovanou osobou s príslušným odborným vzdelaním. Rozsah projektu stanovuje § 9 vyhlášky 453/2000 Z.z.
 3. Doklady o rokovaniach s orgánmi štátnej správy a účastníkmi stavebného konania , pokiaľ boli vykonané pred podaním žiadosti, stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich určujú osobitné predpisy ( napr.: ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ochrana ovzdušia, posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie, ochrana prírody a pod. )
 4. Právoplatné územné rozhodnutie.
 5. Písomné prehlásenie odborne spôsobilej osoby / oprávnenej osoby, že bude na stavbe vykonávať odborné vedenie uskutočňovania stavby ( pri uskutočňovaní stavby svojpomocne )
 6. Písomné splnomocnenie na zastupovanie stavebníka.
 7. Kópia všeobecného záväzného nariadenia o schválení územného plánu ( ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie )
 8. Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch

   

 


 
ÚvodÚvodná stránka