Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Platné VZN

Sadzobník správnych poplatkov

Obec Gajary
 
 
 
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
 
 
(výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania za ktoré poplatky vyberá obec)
 
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 
 
 
Prehľad sadzobníka správnych poplatkov :
 
Časť Položka
I. Všeobecná správa 1 až 15
II.Vnútorná správa 16 až 38
III.Veterinárna správa 57
IV.Stavebná správa 59 až 62a
V. Doprava 80 až 85
VI.Finančná správa a obchodná činnosť 140 až 142
VII. Životné prostredie 160
 
I. ČASŤ - VŠEOBECNÁ SPRÁVA
 
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy,
ak tento podáva
1. fyzická osoba ...............................................................................................................500 Sk
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie .............................. 5 000 Sk
 
Poznámky
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo k sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu2. Návrhom podľa tejto položky nie je oprava colného vyhlásenia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení neskorších predpisov.
 
Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej
informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií,
registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v
úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy
narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj
začatú stranu ............................................................................................................... 50 Sk
b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej
informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov
listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej
úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku ................................................................................................... 50 Sk
v cudzom jazyku ........................................................................................................ 100 Sk
c)Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení
o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v SR ............................. 300 Sk
d)Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní ............................................................ 200 Sk
e)Podanie žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní občanov členských štátov
 Európskej únie na účely výkonu regulovaných povolaní v SR .............................. 3.000 Sk
f)Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní ............................ 100 Sk
 
Oslobodenie :Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené , osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Poznámka
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
Položka 3
Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .................................... 30 Sk
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu,
za každý odtlačok a za každý podpis ........................................................................ 100 Sk
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných
listín /apostilla/ .......................................................................................................... 200 Sk
 
Oslobodenie
 Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
Položka 4
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z
archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov,
ak ide o
a) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ................................................ 100 Sk
b) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v
písmenách a) až d), za každú stranu
1. v slovenskom jazyku .................................................................................................. 50 Sk
2. v cudzom jazyku ...................................................................................................... 100 Sk
 
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.
Položka 6
a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon
spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .............................................................. 50 Sk
b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený,
stratený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o
úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ................................................... 200 Sk
c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o
úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..................................................... 50 Sk
d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený,
zničený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v
priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch .............................................................500 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vydanie prvého občianskeho preukazu a vydanie občianskeho preukazu z úradnej moci
 
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ..................................................... 100 Sk
 
Oslobodenie Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných
predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ......................................................500 Sk
 
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.
 
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné
účely ako na bývanie
1. fyzická osoba ..................................................................................................... 300 Sk
2. právnická osoba ............................................................................................... 5 000 Sk
 
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku,  osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
 
 
II. ČASŤ - VNÚTORNÁ SPRÁVA
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ............................................................. 50 Sk
Položka 17
Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie
manželstva v cudzine ...................................................................................................... 500 Sk
Položka 18
 
a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom
matričnom /15/ úrade štátnymi občanmi Slovenskej
republiky ...................................................................................................................... 200 Sk
b) Uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným
úradom /15/ štátnymi občanmi Slovenskej republiky ................................................  500 Sk
c) Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi
Slovenskej republiky mimo určenej doby ................................................................... 300 Sk
d) Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi
Slovenskej republiky mimo úradne určenej miestnosti ............................................ 1 000 Sk
e) Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej
republiky a cudzincom /16/ ....................................................................................... 2 000 Sk
f) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami /16/ ...................................................  5 000 Sk
 
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzatvárajú manželstvo na matričnom úrade príslušnom podľa miesta prechodného pobytu v mieste pracoviska jedného z nich.
 
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Na území Slovenskej republiky sa orgánom štátu, pred ktorým sa manželstvo uzatvára, rozumie stále pracovisko okresného úradu (matričný úrad).
3. Ak sa uzatvorí manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberie príslušný (delegujúci) matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzatvorenie manželstva.
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a)       týždenný ...................................................................................................................   50 Sk
b)       mesačný .................................................................................................................... 100 Sk
c)       ročný ......................................................................................................................... 200 Sk
d)       trojročný .....................................................................................................................500 Sk
 
Oslobodenie
l) Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolenia.
2) Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu so SR na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, Národnej rady SR a vlády SR.
3) Od poplatku  podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov."
 
IV. ČASŤ - VETERINÁRNA SPRÁVA
 
Položka 57
Povolenie na vykonávanie zvodu zvierat ....................................................................... 200 Sk
 
V. ČASŤ - STAVEBNÁ SPRÁVA 
Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia, alebo rozhodnutia  o zmene územného rozhodnutia, alebo predĺženia platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
a) pre fyzické osoby   ....................................................................................................200 Sk
b)pre právnické osoby  ..................................................................................................500 Sk
 
Oslobodenie : Od poplatku tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona ,, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a  divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok
 
Poznámka :
Poplatok sa nevyberie, ak je územné  konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a)na stavby na bývanie
1.        na stavbu rodinného domu .....................................................................................1000 Sk
2.        na stavbu bytových domov ....................................................................................2000 Sk
 
b)na stavbu na individuálnu rekreáciu / rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty/
1.         ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m/2  ................................................................700 Sk
2.         ak zastavaná plocha presahuje 25m/2 ....................................................................1200 Sk
c)na zmeny týchto  dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
a na zmeny stavieb pred dokončením  .............................................................................  700 Sk
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu ,a na stavby slúžiace na
podnikateľskú činnosť na  pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť ........................................................................................................ 500 Sk
e)       na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ..................................................... 700 Sk
f)        na zmeny dokončených stavieb podľa písmena d/a e/ a na zmeny týchto stavieb
pred dokončením  ................................................................................................................500 Sk
g)       na  ostatné  neuvedené stavby a na zmeny  týchto  a zmeny stavieb pred
dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5 mil. Sk vrátane ..............1000 Sk
       nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane   ........................................................................1500 Sk
       nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane   .........................................................................2000 Sk
       nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane  ......................................................................3500 Sk
       nad 100 mil. Sk  .........................................................................................................6000 Sk
h)       na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie ..............................................................................................................500 Sk
i)         na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb,
ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie   ..................................................................1000 Sk 
 
 
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení - 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Položka 61
 
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie , ktorá bola postavená po
Októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom
a o dodatočné povolenie zmeny  .................................................................dvojnásobok sadzby určenej v položke 60
 
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so
stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia
podľa položky 60 ........................................................................................................ 500 Sk
2. na odstránenie stavby .............................................................................................. 200 Sk
3. informačného, reklamného alebo propagačného
zariadenia, za každé jednotlivé
zariadenie ............................................................................................................... 1 500 Sk
4. terénne úpravy ....................................................................................................    100 Sk
5. na odstránenie objektu dopravnej stavby ............................................................    500 Sk
6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby .....................................    500 Sk
 
Položka 62a
 
a)       Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým
    nákladom  do 1,5 mil. Sk vrátane ......................................................................... 500 Sk
    nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane ..................................................................... 700 Sk
    nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ....................................................................1.000 Sk
    nad 10 mil. Sk do 100  mil. Sk vrátane .............................................................. 2.000 Sk
    nad. 100 mil. Sk .................................................................................................. 3.000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby ...............................  500 Sk
c)Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby ............................   1.000 Sk
 
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
VI. ČASŤ - DOPRAVA
Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len "nadmerná alebo nadrozmerná preprava"), dopravca zaplatí
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky /24/ vrátane
nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300,0 ............................................................................................................... 500 Sk
od 300,1 do 350,0 ................................................................................................ 800 Sk
od 350,1 do 400,0 ............................................................................................. 1 000 Sk
od 400,1 do 500,0 ..............................................................................................2 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 cm ...........................................................   500 Sk
1.2. pri prekročení prípustnej výšky /24/ vrátane
nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0 ............................................................................................................   500 Sk
od 400,1 do 450,0 ............................................................................................. 1 000 Sk
od 450,1 do 500,0 ............................................................................................. 3 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 cm ............................................................. 500 Sk
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky /24/
vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo
jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00 ............................................................................................................... 500 Sk
od 12,01 do 22,00 ............................................................................................. 3 000 Sk
nad 22,01 ........................................................................................................... 5 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 5,0 m .............................................................1 500 Sk
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,
/25/ ak celková hmotnosť vrátane nákladu
(vyjadrené v t) je
do 20,0 .............................................................................................................. 3 000 Sk
od 20,1 do 30,0 ..................................................................................................5 000 Sk
od 30,1 do 50,0 ..................................................................................................8 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 t ............................................................... 2 000 Sk
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu
/25/ (nápravové zaťaženie) bez rozdielu,
o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,00 ..................................................................................................2 500 Sk
od 5,01 do 10,00 ............................................................................................... 4 000 Sk
od 10,01 do 15,00 ............................................................................................. 7 000 Sk
od 15,01 do 20,00 ........................................................................................... 10 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 5 % ..............................................................  5 000 Sk
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného
mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer,
ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane
podvozku a ťahača
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku
4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na
nápravu ...............................................................................................................3 000 Sk
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5
m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu ......................................... 6 000 Sk
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo
viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch
mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. ........................................................ 15 000 Sk
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. ........................................................ 30 000 Sk
 
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami
 
Splnomocnenie
1.        Správny orgán zníži poplatok alebo od jeho vybratia upustí na základe vzájomnosti
2.       Poplatok vyberaný za dodatočné povolenie sa zvýši na trojnásobok
3.        3. Správny orgán môže pri nadrozmerných alebo nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.
 
 
Poznámky
" l. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vyberá správca priľahlého úseku diaľnice alebo cesty vedúcej   k  hraničnému  priechodu.  Poplatok   podľa  tejto  položky  na  mieste merania vozidla na území SR  s výnimkou hraničných priechodov vyberá správca pozemnej komunikácie. Poplatok podľa tejto položky vybraný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán."
 
2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery
3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške, alebo v dĺžke
4.       Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné motorové vozidlá, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.
5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1.], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1. (1.1. až 1.3.).
6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých vychádza vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá
9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony
10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1. a 2.2.
11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery aj prípustná hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1. a 2.
12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).
13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) .....................................3 000 Sk
 
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok
Položka 83
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III.
triedy a miestnych komunikácií. ................................................................................... 2 000 Sk
 
Položka 84
 
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej
komunikácie na cestu I., II. a III. triedy ........................................................................ 2 000 Sk
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu
komunikáciu .................................................................................................................. 1 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
 
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami
Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
pozemnej komunikácie ............................................................................................. 3 000 Sk
b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na
susedné nehnuteľnosti ................................................................................................. 500 Sk
c) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia
železnice
1. s cestou .................................................................................................................. 3 000 Sk
2. s miestnou komunikáciou ...................................................................................... 2 000 Sk
 Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť
 
Poznámka
Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne
 
VIII. ČASŤ- FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Položka 140
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov,
za každý výherný prístroj ........................................................................................ 40 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie
lotérií a iných podobných hier podľa zákona Slovenskej
národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných
podobných hrách v znení neskorších predpisov ....................................................... 1 000 Sk
c) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií
a iných podobných hier ........................................................................................... 10 000 Sk
Poznámka
Ak na technickom zariadení ako celku môže hrať súčasne viac hráčov, považuje sa každé samostatné hracie miesto (hrací modul) za jeden výherný prístroj.
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho
roľníka do evidencie .................................................................................................... 200 Sk
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení
o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka ................................................................. 50 Sk
Položka 143
 
a) Vydanie rozhodnutia daňovým orgánom, colným orgánom alebo
obcou v daňovom konaní na základe žiadosti daňového
subjektu podľa § 4, § 13, § 38 ods. 6, § 59 a §
64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave daňovým
orgánom, colným orgánom v znení neskorších predpisov ...................................................... 300 Sk
b) Vydanie potvrdenia územným finančným orgánom
podľa osobitných predpisov ...................................................................................... ............. 100 Sk
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ........................... .......  50 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok na uznanie nezdaniteľných častí základu dane pri príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 43 ods. 1 písm. g) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.
 
Poznámka: Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
 
X. ČASŤ - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Položka 160
 
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
1. fyzická osoba .............................................................................................................. 200 Sk
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ............................................................................ 2 000 Sk
 
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá a verejné vysoké školy
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny.Ood poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.
 
 
 
 
 
1./  Obec Gajary zabezpečí umiestnenie  "Sadzobníka  správnych poplatkov na rok 2004" na vhodnom a pre verejnosť dostupnom mieste.
 
                                                                                                                                                                 16.12.2003
2./ Na tomto "Sadzobníku  správnych poplatkov" sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo dňa ..................................
 
                                                                                                                  01.01.2004
3./ Sadzobník správnych poplatkov nadobúda účinnosť dňom .............................................
 
 
 
 
 
 
 
V Gajaroch, dňa 16.12.2003
 
 
                                                                                                                             Ing.  Peter  T y d l i t á t
                                                                                                                                     starosta obce       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš

webygroup

Úvodná stránka