Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Platné VZN

o určení vyhradených plôch na verejnom priestranstve na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v zmysle zákona SNR č.346/90 Zb. o voľbách do orgánov do samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.

–––––––––––––––––––––––––––
  Obecného zastupiteľstva v Gajaroch
 
 
 
O URČENÍ VYHRADENÝCH  PLÔCH NA VYLEPOVANIE  PLAGÁTOV POČAS VOLEBNEJ KAMPANE O VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
 
Vypracovala: Katarína Kordošová
Predkladá    : Ing. Peter Tydlitát, starosta obce
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002
o určení vyhradených plôch na verejnom priestranstve na vylepovanie
volebných plagátov počas volebnej kampane v zmysle zákona SNR č.346/90
Zb. o voľbách do orgánov do samosprávy obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov.
čl. 1
Účel a predmet nariadenia
Obecné zastupiteľstvo v Gajaroch vydáva všeobecne záväzné nariadenie v zmysle § 23 ods. 4
zákona NR SR č 187/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 80/1990 Z. z. o voľbách do
NR SR v znení neskorších predpisov a doplnkov, na určenie miest pre vylepovanie plagátov počas
volebnej kampane.
čl. 2
Určenie miest na vylepovanie plagátov
Vylepovať plagáty počas volebnej kampane možno len na plagátových plochách:
Ø pri autobusových zastávkach v obci Gajary
Ø pred Spoločenským domom
Ø pri predajni ovocia a zeleniny
Ø pred zdravotným strediskom
Ø pri budove Slovenskej pošty
Ø na Gagarinovej ulici pred domom č. 1005
Ø pri predajni potravín na Záhradnej ulici
Ø pri predajni Na Riadku
ktoré pre tento účel pripravila obec Gajary.
čl. 3
Spoločné ustanovenia
1. Použitie plagátovej plochy pre kandidujúce strany je bezplatné
2. Každá politická strana môže umiestniť na vyhradenú plochu jeden plagát
3. Na volebnú kampaň nemožno využiť miestny rozhlas s výnimkou oznamovania konania
volebných zhromaždení
čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Gajaroch uznesením č. ...................
zo dňa 2. augusta 2002.
2. Nadobúda účinnosť 15. dňom jeho zverejnenia t.j. .................
V Gajaroch, dňa ........................ Ing. Peter Tydlitát
starosta obce Gajary
ÚvodÚvodná stránka