Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Platné VZN

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Gajary

obce Gajary č.  1/2006
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Gajary
 
 
 
Schválené dňa : 27.2.2006
Uznesenie č.  :  I/2006- C/3
 
 
 

Obec Gajary na základe  § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  vydáva toto :
Všeobecné záväzné nariadenie obce Gajary
č. 1/2006
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Gajary.
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Čl. 1
Účel nariadenia
1. Toto nariadenie určuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ( ďalej len „ podnikatelia “)

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie sa dotýka podnikateľov, ktorí získali oprávnenie podnikať na základe zákona č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní a zákona č. 513/1991 Zb. –Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Podnikanie osôb, ktorých podnikateľská činnosť nie je v zmysle § 3 novely zákona č. 455/1991 Zb. živnosťou , sa riadi osobitnými predpismi ustanovenými zákonom.

DRUHÁ ČASŤ
Čl. 3
Základné  ustanovenia
1. Každý predávajúci a poskytovateľ služieb je povinný prevádzkáreň zvonku viditeľne označiť svojim obchodným menom tak, ako ho má zapísané v Obchodnom registri alebo inom príslušnom registri.
2. Každý predávajúci., poskytovateľ služieb je povinný nahlásiť otvorenie , respektíve zriadenie prevádzky na obci Gajary písomne minimálne  30 dní pred jej otvorením a k oznámeniu priloží :
 

a) oprávnenie na podnikateľskú činnosť, platný živnostenský list, prípadne výpis z obchodného registra, alebo iné právne platné doklady osvedčujúce právoplatnosť podnikateľskej činnosti v zmysle iných právnych predpisov .
b) nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu, príp. pozemku, s uvedením predmetu podnikateľskej činnosti. Ak sú spolumajitelia ďalšie osoby, priloží overený súhlas spolumajiteľov k podnikateľskej činnosti s uvedením predmetu podnikania. Aj vlastník objektu neuzatvára nájomnú zmluvu ( napr. rodinný príslušníci), priloží overené čestné prehlásenie vlastníka objektu príp. pozemku so súhlasom na podnikateľskú činnosť,
c)   doklad  o zabezpečení odvozu odpadu z podnikateľskej činnosti na území obce Gajary, okrem tuhého komunálneho odpadu,
d)   kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o zmene účelu využitia stavby, ak ide o novú prevádzku alebo iný charakter prevádzky v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákonom č. 116/ 1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
e) oznámenie o čase predaja alebo čase prevádzky služieb.
3.  Obec Gajary vydá písomné stanovisko k zriadeniu alebo otvoreniu prevádzky do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
4.   Na vhodnom a trvalo viditeľnom mieste prevádzkárne musí byť uvedené :
a) obchodné meno a sídlo,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkárne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória, skupina a trieda  pohostinských prevádzkární a ubytovacích zariadení.
5. Predajný čas v obchodných prevádzkových jednotkách sa určuje nasledovne :
pondelok  6 00 – 20 00
utorok      6 00 – 20 00     
      streda       6 00 – 20 00
      štvrtok      6 00 – 20 00
      piatok       6 00 – 20 00
      sobota      6 00 – 14 00
      nedeľa      6 00 – 14 00
      sviatok     6 00 – 14 00

6.   Predajný čas v prevádzkových jednotkách poskytujúcich služby sa určuje nasledovne :
pondelok  6 00 – 22 00
utorok      6 00 – 22 00     
      streda       6 00 – 22 00
      štvrtok      6 00 – 22 00
      piatok       6 00 – 22 00
      sobota      7 00 – 22 00
      nedeľa      7 00 – 22 00
      sviatok     7 00 – 22 00
  
7.   Každý predávajúci a poskytovateľ služieb na území obce Gajary je povinný oznámiť bezodkladne obci každú zmenu prevádzkových hodín poštou alebo podaním na Obecnom úrade v Gajaroch.
8.   Pri  dočasnom uzavretí  prevádzkárne je prevádzkovateľ povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr do 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkárne za predpokladu, že prevádzkáreň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.
9.   Pri zrušení prevádzkárne je podnikateľ povinný písomne informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzky obec Gajary s uvedením dôvodu ukončenia a dátumu ukončenia.
10.  Povinnosti podľa odseku  8 a 9 sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne.

Čl. 4
Osobitné ustanovenia

1.   Čas predaja a čas prevádzky služieb uvedený v čl. 3 tohto Všeobecne záväzného nariadenia je stanovený a záväzný pre okruh všetkých subjektov vymedzených zhora, pričom obec Gajary vychádza z maximálne pružnej doby, aby boli uspokojené potreby obyvateľov obce a požiadavky podnikateľov.
2.   Starosta obce Gajary je oprávnený – zohľadňujúc pri tom miestny verejný záujem a oprávnené požiadavky jednotlivých subjektov – určiť čas odlišne od čl. 3 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
3.   Výnimky sa povoľujú individuálne na základe písomnej žiadosti. K žiadosti je potrebné pripojiť hodnoverné listiny a podklady uvedené v čl. 3 ods. 2 a tiež musia byť zdôvodnené oprávnené požiadavky toho-ktorého subjektu.
4.   Výnimky z tohto Všeobecného záväzného nariadenia budú povolené v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967  Zb. o správnom konaní formou rozhodnutia.
5.   Podnikateľ je povinný čo najúčinnejšie chrániť životné prostredie pred škodlivými vplyvmi, ktoré môže jeho činnosť vyvolať. Pokiaľ svojou činnosťou spôsobí škody na ŽP, znáša náklady na ich odstránenie.
 
6.   Podnikateľ je povinný prevádzkáreň prevádzkovať tak, aby dôsledky z nej nenarúšali verejný poriadok a nočný kľud v obci.
7.   V prípade  závažného porušovania v súvislosti s rušením nočného kľudu, porušovania verejného poriadku a poškodzovania životného prostredia činnosťou prevádzkárne, môže obec Gajary upraviť povolený prevádzkový čas alebo čas predaja z vlastného podnetu rozhodnutím, pričom bude postupovať v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
 
Čl.5

Jednorázové predĺženie času predaja a prevádzkového času

1.   Žiadosť o jednorázové predĺženie prevádzkového času alebo času predaja v prevádzkárni z dôvodu konania neverejnej- uzatvorenej spoločenskej akcie, ktorej návštevníci sú individuálne určení, sa podáva na Obecnom úrade v Gajaroch minimálne 5 pracovných dní pred konaním akcie. Po preskúmaní žiadosti vydá obec Gajary písomné stanovisko najneskôr v deň konania akcie.
2.   Verejné kultúrne podujatia pre individuálne neurčených návštevníkov ( koncerty, hudobné a tanečné podujatia , tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy) môžu byť poriadané len v rámci prevádzkového času stanoveného obcou Gajary s týmito výnimkami :
        - akcie poriadané obcou Gajary , Obecným kultúrnym strediskom, alebo pod záštitou obce Gajary
        - akcie poriadené vo fašiangovom období, hodovom období, a 31. decembra (Silvester)
- prevádzky, ktoré majú  výnimkou povolenú dlhšiu prevádzkovú dobu
3.   Prevádzky , ktoré nemajú povolenú výnimku nad rámec tohto Všeobecne záväzného nariadenia, sú povinné pri poriadaní verejného kultúrneho podujatia pre individuálne neurčených návštevníkov ( koncerty, hudobné a tanečné podujatia , tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy) požiadať minimálne 5 pracovných dní pred konaním akcie o povolenie jednorázového predĺženia prevádzkového času a času predaja. Po preskúmaní žiadosti  vydá obec Gajary   písomné stanovisko najneskôr v deň konania akcie.
  

TRETIA ČASŤ

Čl. 6

Kontrolná činnosť

1.   Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území obce Gajary  vykonávajú :
a) Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Gajary v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  ( § 25 ods. 4 písm. d/ a e/ )
b) Hlavný kontrolór obce Gajary.
c) Poverení pracovníci Obecného úradu v Gajaroch.
2.   Podnikatelia podnikajúci na území obce Gajary sú povinní na vyzvanie kontrolného orgánu preukázať sa písomným stanoviskom obce Gajary , alebo platným rozhodnutím o povolení prevádzkového času alebo času predaja v prípade prevádzkovania nad rámec tohto Všeobecne záväzného nariadenia , ako i dokladmi súvisiacimi s prevádzkou  vyplývajúcimi z tohto VZN.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Čl. 7
Sankčné opatrenia
1.   Porušenie ustanovení tohto VZN sa môže posudzovať v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok proti poriadku v správe alebo ako porušenie VZN v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2.   Starosta obce môže uložiť podnikateľovi pokutu do výšky 200 000,- Sk , ak podnikateľ poruší nariadenie obce podľa § 136 ods. 8 a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

PIATA ČASŤ
Čl. 8
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Rozhodnutia Obce Gajary a súhlasy Obecného úradu v Gajaroch o prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto VZN sa považujú za vydané v súlade s týmto VZN , ak čas prevádzky a čas predaja neprekračuje záväzne stanovený čas v zmysle čl. 3  ods. 4 a ods. 5  tohto VZN.
2. Každý predávajúci., poskytovateľ služieb, ktorý má  rozhodnutie o prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto VZN s prevádzkovou dobou po 22.00 hod. musí požiadať obec Gajary o nové schválenie prevádzkovej doby – udelenie výnimky v zmysle čl. 4 tohto VZN.
3.   Toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Gajary bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Gajary dňa 27.2.2006, č. uznesenia I/2006- C/3.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Gajary nadobúda účinnosť  15 –tym dňom po jeho vyvesení.
 
Ing. Peter  T y d l i t á t
   starosta obce
ÚvodÚvodná stránka