Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Platné VZN

o spôsobe úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

OBEC GAJARY
–––––––––––––––
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2004
Obecného zastupiteľstva v Gajaroch
O SPÔSOBE ÚHRADY, O VÝŠKE ÚHRADY
A SPÔSOBE PLATENIA ÚHRADY ZA
OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU
Vypracovala: Mária Hanáková
Predkladá: Ing. Peter Tydlitát, starosta obce
Všeobecné záväzné nariadenie obce o spôsobe určenia úhrady, o výške
úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.
Obec na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia § 4
ods. 3 písm. o) a § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva Všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe platenia úhrady za
opatrovateľskú službu.
Čl. I
Právna ochrana občana pred platením úhrady
neprimeranej jeho príjmu a majetku
a rodinným pomerom
§1
Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa príjmu
a majetku.
§2
Na účely úhrady za opatrovateľskú službu sa do príjmu občana započíta aj zvýšenie dôchodku
pre bezvládnosť občana, ktorému sa opatrovateľská služba poskytuje.
§3
Na účely úhrady za opatrovateľskú službu sa od príjmu občana odpočíta úhrada za inú
sociálnu službu alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť poskytovateľovi inej sociálnej
služby.
§4
Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu, ak jeho príjem
a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je nižší alebo rovný ako 1,2 násobok
sumy životného minima.
Čl. II
Druhy sociálnych služieb poskytovaných obcou
Obec Gajary v rámci svojej prenesenej kompetencie podľa zákona č. 416/2001 a č. 453/2003
Z.z. rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu.
§5
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi, ktorý pre svoj zdravotný stav potrebuje pomoc
inej osoby a má trvalý pobyt na území obce.
§6
Rozsah opatrovateľských úkonov v rámci opatrovateľskej služby
A. Nevyhnutné životné úkony:
1.) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC a pod.
2.) kúpanie, vrátane umytia vlasov,
- 2 -
3.) donáška alebo dovoz obeda, alebo iného jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití,
4.) starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie,
5.) dohľad.
B. Nevyhnutné práce v domácnosti:
1.) donáška uhlia, dreva, kúrenie, čistenie vykurovacích telies, donáška vody,
2.) nákup a ďalšie práce súvisiace s prevádzkou domácnosti,
3.) práce spojené s udržiavaním domácnosti,
4.) príprava a varenie raňajok, obeda, olovrantu, večere,
5.) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne.
C. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím:
1.) sprievod na lekárske vyšetrenie, vyzdvihnutie liekov v lekárni,
2.) vybavovanie úradných záležitostí,
3.) predčítanie úradných textov pre nevidiacich.
§7
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
- je stanovená hodinovou sadzbou - za jednu hodinu opatrovateľskej služby 15.- Sk
- donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla 8 .- Sk
§8
Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu
Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom opatrovateľskú
službu poberá, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Čl. III
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.) ak občan, od ktorého sa vyžaduje úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu,
neohlásil výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, resp. zmeny v rodinných
a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na výšku úhrady za poskytovanú
opatrovateľskú službu, obec rozhodne o povinnosti tohto občana platiť úhradu za
poskytnutú opatrovateľskú službu v celom rozsahu.
2.) Obec je povinná chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky úhrady za
poskytnutú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov.
Čl. IV
Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gajary o úhradách za opatrovateľskú službu bolo
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. ................/2004 zo dňa ........................
a nadobúda účinnosť ..........................
Toto VZN ruší VZN č.2/2003 "O Poskytovaní opatrovateľskej službe a jej úhrady".
...................................
starosta obce

ÚvodÚvodná stránka