Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Platné VZN

o školskom obvode základnej školy na území obce Gajary

Obec G A J A R Y
Všeobecné záväzné nariadenie
č. 4/2004
Obecného zastupiteľstva v Gajaroch
O ŠKOLSKOM OBVODE ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA
ÚZEMÍ OBCE GAJARY
Vypracovala: Katarína Kordošová
- 2 –
Obecné zastupiteľstvo v Gajaroch v zmysle § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 8 zákona č.596/2003 Z.z. o školskej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v y d á v a
pre obec Gajary „ Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 o školskom obvode Základnej školy na
území obce Gajary “.
Čl.1
1./ Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.
2./ Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má
trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do
ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom
má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je
zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do
základnej školy v príslušnom školskom obvode.
3./ V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský obvod základnej
školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa čl.1 bod.1,2.
Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť
povinnú školskú dochádzku, určí krajský školský úrad.
Čl.2
1./ Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí územie obce Gajary.
2./ Obec vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky na základnej škole ktorej je
zriaďovateľom.
3./ Obec je zriaďovateľom jednej základnej školy a týmto všeobecným záväzným nariadením určuje jeden
školský obvod.
Čl.3
1./ VZN č.4/2004 bolo schválené dňa 25.6.2004, uznesením č.2004-A/6
2./ VZN č.4/2004 o školskom obvode Základnej školy na území obce Gajary nadobúda právoplatnosť
12.7.2004.
Ing. Peter T y d l i t á t
starosta obce
ÚvodÚvodná stránka