Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Platné VZN

o poriadku pre cintorín a dom smútku v Gajaroch

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 /2002

O PORIADKU PRE CINTORÍN A DOM SMÚTKU V GAJAROCH

Vypracovala: Mária Hanáková


Predkladá : Ing. Peter Tydlitát, starosta obce


Obecné zastupiteľstvo v Gajaroch podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3 písm. h/
v y d á v a pre územie Obce Gajary toto všeobecne záväzné nariadenie:


PRVÁ ČASŤ
1
Základné ustanovenia

1. Plocha cintorína i Dom smútku so zariadením patria do majetku obce Gajary. Výkon správy cintorína a Domu smútku zabezpečuje Obecný úrad Gajary.

2. Správca cintorína (poverená osoba) zabezpečuje evidenciu o uložení zomrelých, bežnú údržbu cintorína a Domu smútku, čistenie chodníkov, odvoz odpadov, zásobovanie vodou, konanie o stavbách hrobového príslušenstva, uzatváranie nájomných zmlúv a inkaso tržieb.

3. Správca cintorína eviduje a zabezpečuje starostlivosť o vojenské hroby, civilné vojnové hroby, pomníky a pamätníky ako i o hroby širšieho kultúrneho a spoločenského významu, špecifikované Obecným úradom.


DRUHÁ ČASŤ
2
Usporiadanie pohrebu

1. Správca cintorína rešpektuje rozhodnutie občana resp. pozostalých pre zvolený druh pohrebu zosnulého.

2. Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín od jeho úmrtia, nie však skôr pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.

3. Dočasne sa telo zosnulého ukladá v dome smútku. Jeho premiestnenie do tohto zariadenia sa má uskutočniť najneskôr do 8 hodín po prehliadke mŕtveho. Do doby 8 hodín sa nezapočítava doba medzi 22.00 hod. a 6.00 hod.

4. Telo zosnulého sa uloží do zeme alebo spopolní, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje iný druh pohrebu, na ktorý dal súhlas okresný lekár.

5. Telo osoby, ktorá zomrela na infekčnú chorobu musí byť pred uložením do rakvy zabalené do prestieradla napusteného dezinfekčným prostriedkom a rakva musí byť pevne zatvorená.


TRETIA ČASŤ
3
Ukladanie telesných pozostatkov do hrobu

1. Telo zosnulého sa ukladá do zeme na cintoríne. Uloženie mimo cintorína musí povoliť Obecný úrad Gajary, len z dôvodov nutných osobitného zreteľa a so súhlasom okresného hygienika.

2. Mŕtvi sa ukladajú do každého hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu (napr. epidémia).

3. Správca cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, kto má miesto pre hrob prepožičané dovoliť, aby do toho istého hrobu boli uložené ďalšie telá (príbuzní) nad seba. Pokiaľ neuplynie tlecia doba, je potrebný súhlas hygienika alebo zodpovednej osoby.

4. Tleciu dobu určuje okresný hygienik. Táto doba nesmie byť kratiša ako 10 rokov.ŠTVRTÁ ČASŤ
4
Exhumácia

1. Telo zosnulého je možné pred uplynutím tlecej doby vyňať zo zeme len na pokyn hygienika alebo s jeho súhlasom, a to za prítomnosti zástupcu správcu cintorína. Na žiadosť pozostalých možno vykonať exhumáciu len výnimočne, zo zvlášť závažných dôvodov a len vtedy, ak sa všetky osoby blízke mŕtvemu o nej dohodli. Náklady na exhumáciu hradí objednávateľ exhumácie.

2. Telá zosnulých na karanténu a nákazlivú chorobu sa nesmú exhumovať spravidla pred uplynutím dvoch rokov od pohrebu.


PIATA ČASŤ
5
Ukladanie spopolnených pozostatkov

1. Spopolnené pozostatky sa ukladajú podľa priania zosnulého, vysloveného za jeho života, prípadne podľa želania objednávateľa pohrebu, v urne alebo voľne, na mieste určenom správcom cintorína. Vzhľadom k tomu, že na cintoríne v Gajaroch nie je vyhradené miesto k uloženiu urny a takýto spôsob pochovávania je ojedinelý, urna sa uloží na miesto hrobu nachádzajúceho sa na prepožičanom mieste.

2. Správca cintorína môže dať súhlas, aby bola urna pripevnená k náhrobku. Urna musí byť pripevnená a uložená v zvláštnej skrinke.ŠIESTA ČASŤ
6
Prepožičanie hrobového miesta


1. Správca cintorína je povinný prepožičať miesto na hrob alebo hrobku minimálne na tleciu dobu a miesto na urnu na 25 rokov od prvého uloženia. Prepožičiavaním vzniká právo na užívanie miesta na hrob tomu, komu bolo prvý krát prepožičané a prechádza na osoby jemu blízke. Ak to pomery na cintoríne umožňujú, môže správca cintorína prepožičať miesto na hrob ešte na ďalšiu dobu maximálne na 30 rokov od posledného uloženia zosnulého. Po uplynutí doby, ktorú bolo miesto na hrob prepožičané, naloží sa s ostatkami, urnami a
náhrobkami podobne ako pri zrušení cintorína (vyhl. ministerstva zdravotníctva 47/1966 Zb. § 24).

2. Správa cintorína je povinná viesť evidenciu voľných miest na cintoríne, mať situačný plán cintorína a občanom dovoliť, aby na požiadanie mohli do neho nahliadnuť.

3. Nárok na prepožičanie určitého miesta na cintoríne nie je určený. Správca cintorína však môže vyhovieť želaniu toho, kto obstaráva pohreb a dohodnúť sa o prepožičaní ním určeného miesta. Pri prepožičaní miest v novovybudovanej časti cintorína platí zásada ich postupného prideľovania, podľa číselného poradia. Na základe tejto dohody má objednávateľ právo zriadiť na prepožičanom mieste hrob alebo hrobku, uložiť do hrobu telo zosnulého alebo jeho spopolnené pozostatky a upraviť povrch miesta (urobiť náhrobok, kvetinovú výzdobu a výsadbu).

4. Právo na miesto sa preukazuje:
a/ v starších prípadoch evidenciou správy cintorína a dokladom o zaplatení poplatku za prepožičanie miesta alebo iným hodnoverným dokladom
b/ u nových prípadov dohodou a potvrdením o zaplatení poplatku podľa cien platných v čase pohrebu

5. Právo na prepožičanie miesta má len správca cintorína. Dohody oprávneného nájomcu o prevode práva na miesto s treťou osobou nie sú pre správu cintorína záväzné.SIEDMA ČASŤ
7
Zánik práva na prepožičanie miesta,zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku


1. Po uplynutí doby, na ktorú je správca cintorína povinný prepožičať miesto, zanikne právo
ak:
- pomery na cintoríne znemožňujú pre nedostatok miesta prepožičiavanie na ďalšiu dobu
- cintorín alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušená alebo uzatvorená
- prepožičané miesto nie je udržiavané v dobrom stave

V prípade zániku prepožičania z uvedených dôvodov, vyzve správca cintorína písomne oprávneného, aby v termíne do 6 mesiacov odstránil náhrobky, rámy a pod. Po uplynutí 1 roka, ak sa oprávnený o tieto predmety neprihlásil, správca naloží s týmito vecami ako s vecami opustenými.

2. Hroby a hrobky, o ktorých rozhodol orgán štátnej správy, že majú kultúrnu hodnotu alebo historický význam, nesmú byť odstraňované ani po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prepožičané.


OSMA ČASŤ
8
Starostlivosť o prepožičané miesto


1. Užívateľ je povinný udržiavať prepožičané miesto na cintoríne v riadnom stave.

2. V prípade zistenia nedostatkov v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve správca cintorína oprávnenú osobu, aby v primeranej lehote boli nedostatky odstránené. V prípade neuposlúchnutia alebo v prípade neznámej adresy oprávneného, urobí správca cintorína potrebné opatrenia na ich odstránenie a zrušenie práva prepožičania v zákonnej lehote.

3. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby ako i ďalší odpad je užívateľ povinný ukladať na miesta, k tomu účelu určené.

4. Oprávnený môže na prepožičanom mieste robiť ďalšie úpravy (výsadbu kríkov, stromov, umiestňovanie lavičiek a iné) len so súhlasom správcu cintorína.


DEVIATA ČASŤ
9
Stavebné a iné práce na cintoríne

1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby (hrobu, hrobky, náhrobku, rámu) je potrebný súhlas správcu cintorína.

2. Pri vyhotovení stavby sa musí stavebník riadiť úpravami a pokynmi správcu cintorína, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery výzdobu a druh použitého materiálu.

3. Po ukončení prác je stavebník povinný vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.

4. Bez súhlasu správcu cintorína nie je prípustné odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby z cintorína.

5. Lavičky v cintoríne možno umiestňovať len so súhlasom správcu cintorína a situovať ich tak, aby neprekážali pohrebnému sprievodu.

6. Stromy a kríky možno vysadzať len so súhlasom správcu cintorína. Likvidáciu vyrastených drevín možno vykonávať so súhlasom správcu a je potrebné dbať, aby pri likvidácii drevín nedošlo k poškodzovaniu hrobov. Po ukončení prác je občan povinný na svoje náklady očistiť okolie a odstrániť zbytky drevín.


DESIATA ČASŤ
10
Správanie sa na cintoríne1. Návštevníci cintorína a domu smútku sú povinní správať sa dôstojne a primerane k piete miesta. Je nevhodné na cintoríne fajčiť, robiť hluk, odhadzovať odpadky, vodiť psov a pod.

2. Zakazuje sa prístup a prejazd po cintoríne motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami (bicykle, motocykle).

3. V osobitných prípadoch môže správca cintorína obmedziť prístup verejnosti na cintorín.JEDENÁSTA ČASŤ
11
Poplatky za služby spojené s prevádzkou domu smútku a cintorína


1. Za prepožičanie hrobového miesta na cintoríne a na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s
udržiavaním cintorína, sa stanovuje ročný poplatok za jedno hrobové miesto.
Tento poplatok je splatný k dátumu platenia dane z nehnuteľnosti. Obecné zastupiteľstvo, vždy
po vyhodnotení skutočných ročných nákladov, uznesením stanoví výšku tohoto poplatku pre
konkrétny rok.

2. Pri prepožičaní miesta sa stanovuje jednorázový poplatok za stavebne pripravený hrob vo výške
2.500,- Sk.

3. Ostatné poplatky za služby spojené s prevádzku Domu smútku budú stanovené na základe
vzájomnej dohody medzi pozostalými a správcom cintorína.

4. Výmerom MF SR č. 1/93 zo dňa 17.12.1992 sa vydáva zoznam tovaru s regulovanými
cenami v oblasti cintorínskych služieb sú limitované na úrovni okresov nasledovné činnosti:

kopanie hrobov vrátane následného zasypania rakvy a prechodné uloženie zomrelých v
chladiarenskom zariadeníDVANÁSTA ČASŤ
12
Záverečné ustanovenia1. Obecný úrad zabezpečí vydanie VZN a jeho umiestnenie na vhodnom a pre verejnosť prístupnom mieste na cintoríne. Kontrolu dodržiavania tohoto nariadenia vykonávajú orgány obce, orgány hygienickej služby a iné zmocnené orgány. za nedodržanie ustanovení VZN sa porušovatelia postihujú v zmysle zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetkých občanov, orgány a organizácie na území obce Gajary.

3. Zmeny a výnimky z ustanovení tohto nariadenia môže povoliť len Obecné zastupiteľstvo v Gajaroch.

4. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Gajary sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa........................

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom ...........................V Gajaroch ...........................Ing. Peter Tydlitát
starosta obce

ÚvodÚvodná stránka