Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Platné VZN

o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 4 /2001
Obecného zastupiteľstva v Gajaroch OBEC GAJARY

O POPLATKOCH ZA ZNEČISTENIE OVZDUŠIA


Predkladá : Ing. Peter Tydlitát, starosta obce


č. 4
zo dňa 4.5.01


Obecné zastupiteľstvo v Gajaroch v zmysle § 6 odst. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien v spojení s ustanovením zákona SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia a v spojení s § 2 odst. 2 a § 6 odst. 4,5,6 a § 8 odst. 3 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia :


ČLÁNOK 1
ÚČEL A PREDMET NARIADENIA

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o uplatnení zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Gajary pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
2) Nariadenie upravuje podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja za znečistenie ovzdušia.


ČLÁNOK 2
ZÁKLADNÉ POJMY

1) Malý zdroj znečistenia ovzdušia
Malým zdrojom znečistenia ovzdušia je technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,2 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobiť znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania a iné stavby, zariadenia A Činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie .

2) Poplatník
Poplatníkom podľa tohto nariadenia je právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania.

3) Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento zdroj.ČLÁNOK 3
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

1) Oznámenie údajov
Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia /ďalej len prevádzkovateľ/ je povinný podľa § 6 odst. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia oznámiť každoročne do 15. februára obce za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

2) Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje znečisťovania s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ sa takýto zdroj pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti.

3) Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov, ktoré
spaľujú ekologické palivá , akými sú zemný plyn, drevo, petrolej , nafta , koks.

4) Prevádzkovateľ je povinný umožniť povereným pracovníkom obecného úradu kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky potrebné údaje o jeho prevádzkovaní.


ČLÁNOK 4
VÝŠKA A VYRÚBENIE POPLATKU

1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 20 000,- Sk.

2) Ak nedosiahne výška poplatku 100,- Sk poplatok sa nebude vyrubovať .

3) V prípade vyrúbenia poplatku , tento vyrúbi starosta obce Gajary.


ČLÁNOK 5
POKUTY

1) Za nesplnenie povinnosti podľa článku 3 odseku 1) uloží obec prevádzkovateľovi pokutu do 20 000,- Sk.
2) Pokutu podľa odseku 1) možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.


ČLÁNOK 6
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1) Poplatok je príjmom rozpočtu obce.
2) Pokuty sú príjmom rozpočtu obce.


ČLÁNOK 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Všeobecno záväzné nariadenie o poplatkoch za znečistenie ovzdušia bolo schválená
na riadnom zasadaní OZ dňa 13.7.2001 pod č. III/2001 – A/7
1) Všeobecné záväzné nariadenie o poplatkoch za znečistenie ovzdušia nadobudne platnosť 5.5.01
Ing. P e t e r T y d l i t á t
starosta obce
ÚvodÚvodná stránka