Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Platné VZN

o obecnom vodovode a kanalizácii v obci Gajary

Obec GAJARY
Všeobecné záväzné nariadenie
č. 3/2004
Obecného zastupiteľstva v Gajaroch
O OBECNOM VODOVODE A KANALIZÁCII
V OBCI GAJARY
Vypracovala: Kordošová
-1-
PRVÁ ČASŤ
Článok č.1
Obecné zastupiteľstvo v Gajaroch vydáva VZN č.3/2004 o obecných vodovodoch a kanalizáciách v zmysle
zák.č.442/2002 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
Článok č.2
Vymedzenie základných pojmov
1./Obecným vodovodom je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadené zásobovanie
obyvateľstva a iných odberateľov vodovodu. Hromadným zásobovaním vodou je zásobovanie viac ako 50 osôb alebo
zásobovanie, ktorého priemerná denná produkcia je viac ako 10m3 vody.
2./Obecnou kanalizáciou je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových
vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Hromadným odvádzaním odpadových vôd je
príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10m3
odpadovej vody.
Článok č.3
Vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky
1./Vodovodná prípojka je úsek potrubia od miesta odbočenia z obecného vodovodu po uzáver vody pre pripojený objekt
alebo nehnuteľnosť s výnimkou meradla. Ak je vodovodná prípojka pripojená na obecný vodovod cez odbočenie
s uzáverom , toto odbočenie s uzáverom je súčasťou obecného vodovodu.
2./Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia
vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do obecnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou
sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na obecnú kanalizáciu.
3./Odberateľom vody (ďalej len odberateľ) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke
vody s vlastníkom obecného vodovodu.
4./Producentom odpadových vôd vypúšťaných do obecnej kanalizácie (ďalej len producent) je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom obecnej kanalizácie.
5./Miesto pripojenia vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky určí prevádzkovateľ obecného vodovodu alebo
obecnej kanalizácie.
6./Vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje
náklady.
7./Vlastník vodovodnej prípojky je povinný:
a./odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na obecný vodovod spôsobom určeným prevádzkovateľom
obecného vodovodu.
b./zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody v obecnom
vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou v obecnom vodovode.
c./zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.
8./ Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:
a./odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na obecnú kanalizáciu spôsobom určených
prevádzkovateľom obecnej kanalizácie.
-2-
b./zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby došlo ku zmenšeniu prietočného profilu
obecnej kanalizácie, do ktorej je zaústená.
c./ zabezpečiť opravu a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady
9./Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom obecného vodovodu.
DRUHÁ ČASŤ
Článok č.4
Prevádzkovanie obecných vodovodov a obecných kanalizácií
1./Prevádzkovateľom obecného vodovodu a obecnej kanalizácie je obec Gajary.
2./Práva a povinnosti prevádzkovateľa obecnej kanalizácie a obecného vodovodu upravuje zák.č.442/2002 Z.z.
TRETIA ČASŤ
Článok č.5
Podmienky pripojenia na obecný vodovod
1./Žiadateľ o pripojenie na obecný vodovod sa môže pripojiť na obecný vodovod len na základe písomnej zmluvy
o dodávke vody uzatvorenej s prevádzkovateľom obecného vodovodu.
2./Vlastník obecného vodovodu uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na obecný vodovod spĺňa technické podmienky
určené prevádzkovateľom týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na obecný vodovod vrátane technických
podmienok na umiestnenie meradla.
3./Nehnuteľnosť alebo objekt možno pripojiť na obecný vodovod jednou vodovodnou prípojkou. S písomným súhlasom
prevádzkovateľa obecného vodovodu možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu vodovodnú prípojku pre viac
nehnuteľností, prípadne viac vodovodných prípojok pre jednu nehnuteľnosť alebo objekt.
4./Vlastník obecného vodovodu môže odmietnuť pripojenie na obecný vodovod, ak žiadateľ o pripojenie na obecný
vodovod nesplní technické podmienky pripojenia na obecný vodovod.
Článok č.6
Podmienky pripojenia sa na obecnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do obecnej kanalizácie
1./Žiadateľ o pripojenie na obecnú kanalizáciu sa môže pripojiť na obecnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy
o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a prevádzkovateľom obecnej kanalizácie.
2./Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na obecnú kanalizáciu
a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na obecnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu
o pripojení s prevádzkovateľom obecnej kanalizácie.
3./Prevádzkovateľ obecnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na obecnú kanalizáciu spĺňa technické
podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na obecnú kanalizáciu vrátane technických podmienok.
- 3 -
4./Nehnuteľnosť možno pripojiť na obecnú kanalizáciu podľa systému sústavy obecnej kanalizácie jednou kanalizačnou
prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa obecnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu
kanalizačnú prípojku pre viac nehnuteľností alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť.
Článok č.7
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
1./ Vodu z obecného vodovodu môže odberateľ odoberať len na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody.
2./Dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z obecného vodovodu do vodovodnej prípojky, ak sa
vlastník obecného vodovodu a odberateľ nedohodnú inak.
3./Prevádzkovateľ obecného vodovodu nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté nedostatkom tlaku vody pri obmedzení
alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimoriadnej udalosti pri prerušení elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý
je prevádzkovateľ oprávnený dodávku vody obmedziť alebo prerušiť.
4./Odvádzanie odpadových vôd obecnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia
producenta do obecnej kanalizácie.
5./Prevádzkovateľ obecnej kanalizácie nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté pri obmedzení alebo prerušení
odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu ,
pre ktorý je prevádzkovateľ oprávnený odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť.
Článok č.8
Neoprávnený odber vody z obecného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do obecnej
kanalizácie
1/Neoprávneným odberom vody z obecného vodovodu je :
a./odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou.
b./odber pred meradlom, alebo odber po odstránení meradla.
c./odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva
odber menší, ako je skutočný.
d./odber s používaním meradla , na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
e./odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne.
f./odber bez súhlasu prevádzkovateľa.
2./Kto neoprávnene odoberá vodu z obecného vodovodu je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi obecného
vodovodu.
3./Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do obecnej kanalizácie je:
a./vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto zmluvou.
b./vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom obecnej kanalizácie.
4./Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do obecnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu
prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie.
Článok č.9
Povinnosti odberateľa a producenta
1./Odberateľ a producent sú povinní:
a./dodržiavať podmienky ustanovené v tomto VZN a podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom
obecného vodovodu a obecnej kanalizácie.
- 4 -
b./v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na
obecný vodovod alebo na obecnú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie obecného vodovodu alebo
obecnej kanalizácie, zistenia stavu meradla, alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, alebo vykonania kontrolného
merania množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu
vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť.
c./oznámiť prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v zásobovaní
vodou alebo odvádzaní a čistení odpadových vôd.
d./oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na meradle
e./dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu meradla , k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle
f./neodkladne odstrániť prekážky , ktoré znemožňujú odčítanie na meradle , najmä neodkladne vykonať opatrenia proti
zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené.
g./oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z obecného vodovodu alebo s odvádzaním
odpadových vôd do obecnej kanalizácie.
h./oznámiť prevádzkovateľovi obecného vodovodu alebo obecnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
pripojenej na obecný vodovod alebo obecnú kanalizáciu.
Článok č.10
Ochrana obecného vodovodu a obecnej kanalizácie
1./Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval obecný vodovod a obecnú kanalizáciu a ich
zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich
s prevádzkovaním obecného vodovodu a obecnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
2./Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať na to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval
a nenarušil prevádzku obecného vodovodu a obecnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Vlastník
nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany obecného
vodovodu alebo obecnej kanalizácie tak, aby neohrozili bezpečnosť a spoľahlivosť obecného vodovodu alebo obecnej
kanalizácie.
3./Na zariadeniach obecného vodovodu alebo obecnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu
prevádzkovateľa obecného vodovodu, alebo obecnej kanalizácie.
4./Vykonať zásahy na zariadeniach obecného vodovodu alebo obecnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to
prevádzkovateľom určené.
5./Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na obecný vodovod alebo obecným
vodovodom.
Článok č.11
Vodné a stočné
1./Konečný spotrebiteľ vody (ďalej len konečný spotrebiteľ) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá vodu
na účely konečnej spotreby vody z obecného vodovodu.
2./Za odber vody z obecného vodovodu platí odberateľ prevádzkovateľovi obecného vodovodu vodné.
3./Právo na vodné vzniká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlo.
4./Za odvádzanie odpadových vôd obecnou kanalizáciou platí producent prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie stočné.
5./Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do obecnej kanalizácie.
- 5 -
6./Cena za 1m3 dodanej vody a cena za 1m3 odvedenej odpadovej vody upravuje VZN o miestnych poplatkoch.
7./Prevádzkovateľ obecného vodovodu alebo obecnej kanalizácie, je povinný predložiť odberateľovi alebo producentovi
výpočet vodného a stočného.
8./Vodné a stočné pri požiarnom zásahu hradí hasičská jednotka podľa nahlásenia veliteľa zásahu.
Článok č.11
Určenie množstva vody dodanej obecným vodovodom a odpadovej vody odvedenej obecnou kanalizáciou
1./Meranie množstva vody dodanej obecným vodovodom zabezpečuje prevádzkovateľ obecného vodovodu svojím meradlom.
2./Pri výpočte množstva vypúšťaných odpadových vôd sa zohľadní, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z obecného vodovodu,
vypúšťa do obecnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z obecného vodovodu, s pripočítaním
množstva vody získanej z iných (vlastných) zdrojov.
3./Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do obecnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo
cez uličnú vpusť merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný predpis , ktorý vydá
ministerstvo. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do obecnej kanalizácie musí byť uvedený
v zmluve o odvádzaní odpadových vôd.
4./Opravy a údržba meradla je povinný vykonať vlastník meradla na vlastné náklady.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Článok č.12
Správne delikty
1./Obec môže uložiť pokutu do 100 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie
všeobecného záväzného nariadenia vydaného na dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku.
2./Za opakované protiprávne konanie uvedené v bode 1 možno uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty
uvedenej v tomto bode.
3./Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu.
Článok č.13
Priestupky
1./Priestupku na úseku obecného vodovodu a obecnej kanalizácie sa dopustí:
a./vlastník vodovodnej prípojky, ak neodstráni vodovodnú prípojku na svoje náklady spôsobom určeným prevádzkovateľom
obecného vodovodu.
b./vlastník vodovodnej prípojky, ak nezabezpečí, aby sa vodovodná prípojka vybudovala tak, aby nemohlo dôjsť
k znečisteniu pitnej vody v obecnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou v obecnom
vodovode.
c./vlastník vodovodnej prípojky, ak nezabezpečí opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.
d./ten, kto vypúšťa odpadové vody do obecnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy.
e./vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť na obecnú kanalizáciu a nesplní
technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na obecnú kanalizáciu a neuzatvorením zmluvy
o pripojení s prevádzkovateľom obecnej kanalizácie, ak v obci, kde je obecná kanalizácia zriadená nemá vlastník
nehnuteľnosti povolenie príslušného orgánu štátnej správy a na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
- 6 -
2./Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. a) až d)môže okresný úrad uložiť pokutu od 500 Sk do 25 000 Sk.
3./Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) môže okresný úrad uložiť pokutu od 500 Sk do 10 000 Sk.
Prechodné a záverečné ustanovenia
Čl. 20
1./ VZN č. 3/2004 bolo schválené: dňa 14.5.2004, uznesenie č.II/2004-A/4c
2./ VZN obecnom vodovode a kanalizácii v obce Gajary č. 3/2004 nadobúda právoplatnosť 31.6.2004
3./ Toto VZN platí s účinnosťou od 1.7.2004.
Ing. Peter T y d l i t á t
starosta obce
ÚvodÚvodná stránka