Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

ČO VYBAVÍTE NA MATRIKE


Vybavuje:
Jarmila Šírová, matrikárka
tel.: 034/7797132
e-mail: jarmila.sirova@gajary.sk

Neprehliadnite

Zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
www.portal.gov.sk

Zoznam súdnych tlmočníkov je uvedený na stránke www.justice.sk, sekcia zákony , tlmočníci.Vydanie matričného dokladu:

 • Žiadosť /žiadosť je v podstránke formuláre na stiahnutie/
 • Občiansky preukaz
 • Správny poplatok – 5, € v hotovosti
 • Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva
a) snúbenci , ak aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v obci Gajary
snúbenci sa dostavia osobne
Potrebné doklady:
slobodní
• platné občianske preukazy
• rodné listy (originály)

rozvedení
• platné občianske preukazy
• rodné listy (originály)
• právoplatný rozsudok o rozvode

ovdovelí
• platné občianske preukazy
• rodné listy (originály)
• úmrtný listy bývalého manžela alebo manželky

Upozornenie: ak ide o cirkevný sobáš (v Gajaroch) snúbenci žiadosť, potvrdenú na matričnom úrade, odovzdajú na farskom úrade a po uzavretí manželstva vydá matričný úrad sobášny list
Poplatky: bez poplatku

b) snúbenci s trvalým pobytom mimo obce Gajary
snúbenci sa dostavia osobne
Potrebné doklady:
• doklady podľa bodu a)
• žiadosť o uzavretie manželstva
• zmocnenie k uzavretiu manželstva vydané matričným úradom v obvode trvalého pobytu jedného zo snúbencov
Poplatok: 20,- EUR v hotovosti

c) snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo mimo miesta trvalého pobytu
snúbenci sa dostavia osobne
Potrebné doklady:
• doklady podľa bodu a)
Upozornenie: matrikárka vystaví Zmocnenie na uzavretie manželstva pre matričný úrad, kde sa bude uzatvárať manželstvo, ktoré je platné 6 mesiacov od dátumu vystavenia.
Poplatok: 20,- EUR v hotovosti

d) jeden zo snúbencov je neplnoletý
snúbenci sa dostavia osobne
Potrebné doklady:
• doklady podľa bodu a)
• neplnoletý snúbenec predloží právoplatný rozsudok okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo
Poplatok: bez poplatku
 

e) jeden zo snúbencov je cudzinec
snúbenci sa dostavia osobne
Potrebné doklady:
• občan SR doklady podľa bodu a)
cudzinec predloží:
• doklad totožnosti (pas, občiansky preukaz)
• rodný list
• osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
• doklad o štátnom občianstve
• doklad o pobyte
• doklad o rodinnom stave
• ak je rozvedený právoplatným rozsudok o rozvode manželstva
• ak je ovdovelý úmrtný list bývalého manžela (manželky)
Doklady musia byť preložené úradným prekladateľom do slovenského jazyka, a v prípade potreby legalizované alebo musia mať osvedčovaciu doložku „Apostille“
Poplatok: 70,- EUR v hotovosti
Lehota vybavenia: najmenej 14 dní pred sobášom, odporúča sa aj viac (cca mesiac)!

Predpokladaný dátum sobáša žiadame nahlásiť minimálne 2 týždne pred uzavretím manželstva.
Sobášne obrady sa vykonávajú v sobášnej sieni v Gajaroch.

v sobášne dni: bez poplatku
piatok a sobota
v ostatných pracovných dňoch: poplatok 20,- €                                      

V dňoch pracovného pokoja a v štátnych sviatkoch sa sobášne obrady nevykonávajú!

 

Zápis do osobitnej matriky

Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine eviduje
Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava.

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky správny poplatok

10,- €

Potvrdenie k uzavretiu manželstva občana (občianky) SR v cudzine

Spôsob vybavenia:

 • na základe osobnej žiadosti
 • poskytuje sa bezplatne
 • matrikárka upozorní žiadateľa/-ku na nutnosť vyššieho overenia uvedeného potvrdenia na Obvodnom úrade v Malackách

Potrebné dokumenty:

 • preukaz totožnosti

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnej lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva požiadať o opätovné prijatie predošlého priezviska.
Potrebné doklady:

 • dostaviť sa osobne
 • predložiť žiadosť – k dispozícii na matričnom úrade
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva

Upozornenie: o prijatie skoršieho priezviska treba požiadať na matričnom úrade, v obvode ktorého bolo uzavreté manželstvo

Poplatok: bez poplatku

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa:

 • Súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa

 • Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa

 • Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená

Zápis do knihy úmrtí:

 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár

 • Občiansky preukaz zosnulého

 • Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb

 • Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 5, €

 • Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na  matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Osvedčenie podpisu:

 • Občan sa musí dostaviť osobne

 • Občiansky preukaz

 • Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis

 • Správny poplatok – 2,- €

Osvedčenie listiny:

 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt u cudzincov
 • originál listiny, ktorej fotokópiu žiadate overiť
 • Poplatky: (platné od 01.10.2012)
   
 • za osvedčenie každej strany listiny v slovenskom jazyku   2,- €
 • za osvedčenie každej strany listiny v českom jazyku  4,- €
   

Obec nevykonáva osvedčovanie,

- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
- odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných   preukazov,
- ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
- ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
- ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
- ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, príp. ak je listina z časti v cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
- ak ide o zmenky a šeky

 

Výpis alebo odpis z registra trestov

Služba    Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov   je dostupná v režime   na počkanie  na najbližšej pošte:

                                  Malacky 1,       Zámocká 8, Malacky,

                                  Stupava,  Hlavná ulica 44, Stupava,

                                  Veľké Leváre,     Veľké Leváre  810.

 

Všetky tlačivá k daňovým priznaniam nájdete na sekcii formuláre na stiahnutie-matrika.

 

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka