Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Gajary

Poďakovanie za 3. brigádu

Tím Za krajšie Gajary a komisia pre ŽP pri OZ v Gajaroch ďakujú všetkým zúčastneným na brigáde v Gabuzáku – všetkým dobrovoľníkom, zástupcom ŠK Gajary a DHZ, firmám KOVIAN  a Agro Gajary za poskytnutie techniky, ďalej pracovníkom obce za pomoc pri organizácií akcie a samotnú účasť na akcii.

Vyčistili sme ďalšiu časť našej obce! Ďakujeme

 Zároveň touto cestou vyzývame občanov, aby nevyvážali bioodpad a iný odpad do Gabuzáku alebo za Špek. Odpad patrí na zberný dvor odpadov, nie do lesa a nášho okolia!


 

Upútavky na oznamy

Upozornenie

Upozornenie panáčik.jpg

Upozorňujeme občanov, že po našej obci sa pohybujú podozrivé osoby. Tieto osoby sa pokúšali vniknúť do záhrad rodinných domov. Vyzývame občanov, aby boli opatrní, zvýšili pozornosť a akékoľvek podozrivé správanie ohlásili na polícii.
viac...


 

Stavebný úrad - úradné hodiny

Úradné hodiny pre stavebný úrad na mesiac apríl
 
10. 04. 2019 od 8:00 - 17:00
15. 04. 2019 od 8:00 – 12:00
24. 04. 2019 od 8:00 – 17:00
29. 04. 2019 od 8:00 – 12:00
viac...


 

Odpočty stavu vodomerov

vodomer hodiny.jpg


Oznamujeme občanom, že od 1. apríla 2019  budú pracovníci obce vykonávať odpočet stavu vodomerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby stav vodomera umiestnili na viditeľné miesto.
 
viac...


 

Oznam-zabezpečenie trvalého označenia psa transpondérom (čipom)

i_5265779.jpg

Obec Gajary v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o veterinárnej starostlivosti“)
o z n a m u j e
vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:
zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 Zákona o veterinárnej starostlivosti transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do ...viac...


 

Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky

ponuka práce.jpg


 
Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky
 
 
 
     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na referáte poradenskopsychologických služieb.
     Na úseku sociálnoprávnej ochrany: 2 voľné štátnozamestnanecké miesta
     Na úseku sociálnej kurately: 1 voľ ...viac...


 

Parkovanie

Vážení občania,
Žiadame Vás, aby ste neparkovali svoje osobné automobily na chodníkoch pri Vašich domoch. Takýmto konaním obmedzujete chodcov a bezpečnosť cestnej premávky.
Státie na chodníku je povolené len v prípade, ak ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5m.
Vyzývame Vás, aby ste boli ohľaduplní voči chodcom a rešpektovali zákon o cestnej premávke. V prípade, že sa situácia nezmení bude celá vec postúpená Polícii SR. ...viac...


 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta riaditeľa základnej školy

miki.jpg

Obec Gajary

Hlavná 67/105, 900 61 Gajary

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovného miesta riaditeľa základnej školy

 

Požiadavky v súlade s § 5 ods. 3 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p., v súlade s § 3 ods. 5 a § 4 ods.1 zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so zákonom 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p:

 

Predpoklady na výkon funkcie:

• vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa

• kvalifikačné predpoklady v súlade so zák.č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných  zamestnancoch

• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR  č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú

   kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických

   zamestnancov a odborných zamestnancov,

• najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

• absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady,

• predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy

• bezúhonnosť,

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Ostatné kritéria a požiadavky:

• znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,

• aktívne ovládanie štátneho jazyka,

• osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti,

• flexibilita, schopnosť pracovať samostatne,

• práca s PC

• zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)

 

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím aj tel.    kontakt)

• overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní

• overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min.5 rokov

• overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady

• doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

• písomné spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy

• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín podania žiadostí: do 1630.hod. dňa 29.4.2019 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Gajaroch.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ “ osobne, alebo zašlite poštou na adresu :

Obecný úrad Gajary

Hlavná 67/105, 900 61 Gajary

 

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, alebo neúplné  nebudú do výberového konania zaradené.

Termín a miesto VK oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky do VK.

 


 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta riaditeľa materskej školy

miki.jpg

Obec Gajary

Hlavná 67/105, 900 61 Gajary

 

v zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a  § 4 ods.1 zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovného miesta riaditeľa materskej školy

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

• odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa § 7 a § 34 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  kvalifikačné  požiadavky  pre  jednotlivé  kategórie  pedagogických  zamestnancov  a  odborných zamestnancov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

 

Ďalšie požadované predpoklady:

• bezúhonnosť podľa § 3 ods. 3 zák. č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,

• ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zák. NR SR č.317/2009 Z.z.,

• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zák. NR SR č. 317/2009 Z.z.

• znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,

• osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti,

• flexibilita, riadiace a organizačné schopnosti, schopnosť pracovať samostatne,

• práca s PC

 

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím

  aj tel. kontakt)

• overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní

• overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min.5 rokov

• doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

• písomné spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy

• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zák. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín podania žiadostí: do 1630.hod. dňa 29.04.2019 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Gajaroch.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ “ osobne, alebo zašlite poštou na adresu :

Obecný úrad Gajary

Hlavná 67/105, 900 61 Gajary

 

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, alebo neúplné  nebudú do výberového konania zaradené.

Termín a miesto VK oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky do VK.

 


 

kompostéry 2.jpgkompostéry 4.jpg

 

 

Obec Gajary prostredníctvom projektu Predchádzanie vzniku BRKO – Obce Gajary spolufinancovaného Európskou úniou obstarala  kompostéry – nádoby na uskladnenie biologického odpadu zo záhrad a domácností.

Cieľom je dosiahnuť v čo najväčšej miere oddelenie biologického odpadu od  komunálneho odpadu a zamedzenie vytvárania nelegálnych skládok,  najmä  pokosenej trávy, na území obce.

Oznamujme všetkým občanom, že  od  4. marca 2019  (pondelok) je možné si prevziať  na Obecnom úrade v Gajaroch  plastový kompostér (1 nádoba o objeme 800 litrov do domácnosti), ktorý Vám bude odovzdaný bezplatne na základe preberacieho protokolu v rozloženom stave spolu s návodom na zloženie nádoby a príručkou na kompostovanie.

Kompostéry sa budú vydávať  počas úradných hodín na Obecnom úrade.

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Suchánková, 0911 612 324

Dúfame, že sa domácnosti v čo najkratšom čase zapoja do tohto druhu separovania odpadu.

Za porozumenie a spoluprácu vopred ďakujeme.

 

 


 

Pozývame občanov na vystúpenie skupiny „ VESELÁ TROJKA“ , ktoré sa bude konať dňa 22. mája 2019 o 18:00 hod. v Spoločenskom dome Gajary . Predpredaj vstupeniek je od 15. marca 2019 v pokladni obecného úradu v Gajaroch počas pracovnej doby . Bližšie Informácie sa dozviete na telef. čísle 0911612321.


 

Oznam pre majiteľov psov

vlčiak 3.jpg Obec Gajary, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Gajary, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.
Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút v zmysle platného VZN.
Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.  Ako chovateľ nesiete zodpovednosť!


 

 

 

„Bicykel si získal pevné miesto v našej spoločnosti, najekologickejší dopravný prostriedok, nástroj zábavy, nástroj ktorý prostredníctvom Petra Sagana preslávil našu krajinu po celom svete.  Posledný trend cyklistiky je jazdenie pumpovaním, bez pedálovania.  Jazdec využíva zemskú príťažlivosť, na dráhe vytvorenej z vĺn a klopených zákrut pohybom tela rozbieha svoj bicykel. Tento trend si získava obrovské množstvo fanúšikov po celom svete. Jazdci všetkých vekových kategórií na odrážadlách, horských bicykloch aj BMXkách využívajú takzvaný Pumptrack na zdokonaľovane svojej techniky“.

 

28. apríla 2018 bude pumptracková dráha o 11:00 hod oficálne otvorená

1 dráha.jpg2.dráha.jpg


 

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

webygroup

Úvodná stránka