Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Evidencia obyvateľstva

Potrebné doklady k trvalému a prechodnému pobytu

Vybavuje:

Jarmila Šírová, matrikárka
tel.: 00421 347797132
mail: jarmila.sirova@gajary.sk


Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu :

 • Občiansky preukaz

 • Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa

 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu

 • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa

 • Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu


Potvrdenie o trvalom pobyte:

 • Občiansky preukaz
 • Správny poplatok – 5, €
 • Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku

 

Zrušenie trvalého pobytu:

 •  Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
 •  Občiansky preukaz
 •  Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3mesiace
 •  Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

 

Prvý občiansky preukaz

Poznámka: občiansky preukaz sa pre obyvateľov obec Gajary vydáva na Okresnom riaditeľstve PZ v Malackách, Zámocká č.5

Prvý občiansky preukaz sa vydáva občanovi:

 • pri dovŕšení 15. roku veku (s dieťaťom musí ísť podať žiadosť o vystavenie prvého OP jeho zákonný zástupca s občianskym preukazom)
 • ak nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky
 • ak ukončil trvalý pobyt v cudzine a nemal ešte vydaný občiansky preukaz

Potrebné doklady pri osobnom podaní:

 • rodný list (nie výpis z knihy narodení)
 • Lehota vybavenia:
 • Ihneď
 • Poplatky:
 • Vydanie prvého občianskeho preukazu je bez poplatku
 • Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky): Zákon č. 224/2006 z. z. o občianskych preukazoch
   

 

Určovanie (zmena, zrušenie) súpisného čísla a orientačného čísla

 

     Obec Gajary v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám /ďalej len „budova“/, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave.

     Obec zmení alebo zruší súpisné číslo alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak sa zmení alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo určené. Pred dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec  môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

     Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec  na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries  o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný  od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

1.Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, mesto určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.

2.Pri doterajších kolaudačných rozhodnutiach, pokiaľ nebude do 30.06.2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 31.12.2015.

3.Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

     Porušením niektorých z týchto vyššie uvedených povinnosti sa osoba dopúšťa správneho deliktu, pričom právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi - mesto uloží pokutu až do 6 638 eur.

Ak obec vyhovie žiadosti o určenie /zmenu alebo zrušenie/ súpisného čísla a orientačného čísla, tak ho určí zápisom do informačného systému registra adries a následne o tom písomne informuje žiadateľa.

Potrebné doklady k určeniu súpisného a orientačného čísla:

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla na budovu /formuláre na stiahnutie-iné/

 

Prílohy:

doklad o vlastníctve k pozemku / resp. doklad o inom práve k pozemku/

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
zameranie adresného bodu /vykonáva autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie/  
geometrický  plán / zameranie stavby pred  vydaním kolaudačného rozhodnutia

 

Potrebné doklady k zrušeniu /zmene/ súpisného a orientačného čísla:

Žiadosť o zrušenie /zmenu/ súpisného čísla a orientačného čísla na budovu /formuláre na stiahnutie-iné/

 

Prílohy:

doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove
zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla 
dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti - právoplatné búracie povolenie alebo  doklad o odstránení stavby, geometrický plán

 

Vybavuje : Jarmila Šírová

Kontakt tel.: 034/77 97 132

mobil : 0911 612 325
e-mail:jarmila.sirova@gajary.sk

Doba vybavenia

do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti

Poplatok

bez poplatku


 
ÚvodÚvodná stránka